AASLD 2013: Тенофовир алафенамид има сходно анти-HBV действие с по-малка бъбречна токсичност

Автор: Liz Highleyman
Дата: 21 ноември 2013
 
Нова форма (състав) на тенофовир, която може да се взима в по-ниски дози, показва мощно действие срещу вируса на хепатит В (HBV), сходно с това на сега съществуващата формула в едно 28-дневно проучване, но с по-малко въздействие върху бъбречната функция, съобщиха изследователи на 64-та Среща по проблемите на черния дроб на AASLD този месец във Вашингтон, окръг Колумбия.
 
Тенофовир дизопроксил фумарат (TDF, търговско наименование Viread) на  Gilead Science – формулата, която се продава в момента – е едно от най-ефективните антивирусни лекарства за хепатит В, както и един от най-широко използваните антивирусни препарати за ХИВ. TDF обикновено е безопасен и се понася добре, но може да причини бъбречна токсичност при предразположени индивиди и се свързва също така със загуба на костна маса.
 
Една нова пролекарствена форма, известна като тенофовир алафенамид (TAF, по-рано GS-7340) води до 5 пъти по-високи концентрации на активен тенофовир дифосфат в лимфоидните клетки, където се укрива ХИВ, но е по-стабилна в кръвната плазма и води до по-ниски лекарствени нива в кръвта и системна експозиция, отколкото наблюдаваните при TDF. Това дава възможност за намалена дозировка с потенциално по-малко вреден ефект върху бъбреците и костите.
 
През изминалата година изследователи съобщиха, че една доза от 10 мг TAF е толкова ефективна срещу ХИВ, колкото доза от 300 мг TDF в продължение на 48 седмици в проучвания фаза 2, но първият има по-малко въздействие върху маркери на бъбречната функция и костната минерална плътност.
TAF също води до по-високи нива на активен тенофовир в хепатоцитите (чернодробните клетки). На Срещата по проблемите на черния дроб Josh Agarwal от Kings College Hospital в Лондон и колегите му съобщиха резултати от едно проучване, което прави сравнение между TAF и TDF при лечение на хронична HBV инфекция.
 
Това отворено проучване, фаза 1b включва 51 с хроничен хепатит В и нива на HBV ДНК най-малко 2000 МЕ/мл. Повечето участници са мъже, около 60% са азиатци, около 30% са чернокожи и почти половината са отрицателни за „е” антиген на хепатит В (HBeAg). На входящите тестове те са имали нива на ALT в рамките на 10 пъти горната граница на нормата и креатининов клирънс >70 мл/мин.
Участниците са разпределени на случаен принцип в еднакви по размер групи, приемащи TAF в дози от 8, 25, 40 или 120 мг, или TDF в доза от 300 мг, в продължение на 28 дни, с 4 седмично проследяване след края на лечението.
 
 
Резултати

- Спадът на HBV ДНК за 28 дни е сходен във всички групи с различните дози TAF и е сравним с този, наблюдаван при TDF (приблизително -2.5 log IU/mL).

- Фармакокинетиката на TAF, включително максималната плазмена концентрация и зона под кривата (AUC), са пропорционални на дозата.

- Общата експозиция на тенофовир (в сравнение с TDF) е намалена съответно с 97%, 92%, 81% и 33% при използвани дози на TAF от 8, 25, 40 и 120 мг.

- Дози на TAF от 25 мг или по-ниски намаляват системната експозиция на тенофовир до нива под 8% от тези, причинени от 300 мг TDF.

- Общо взето TAF е безопасен и се е понася добре в продължение на 28 дни.

- Нежеланите реакции обикновено са от леки до умерени и не са свързани с дозата.

- Няма участници със сериозни нежелани реакции или прекратили лечението поради нежелани реакции.

- При 5 пациента, приемали 40 или 120 мг TAF има отклонения от лабораторните показания от 3-4 степен, както и при един пациент на TDF.

- Нито един участник не е получил нежелани лекарствени реакции, свързани с бъбреците, включително повишение на креатинина >0.5 мг/дл от изходното ниво, нивата на фосфор <2 мг/дл или креатининов клирънс <50 мл/мин.

- TAF се свързва с по-малък спад на креатининовия клирънс отколкото наблюдаваното при TDF; най-ниският спад на 29-я ден е бил -2.0 мл/мин с 25 мг TAF сравнено с -10.4 мл/мин с 300 мг TDF.

"През 28-дневния период на прилагането му, TAF се изяви като безопасен и с добра поносимост препарат при пациенти с хроничен HBV," заключават изследователите. "Антивирусното действие на TAF не се променя от дозата и е сравнимо с TDF."
Планирани са допълнителни клинични изпитвания на TAF за хроничен хепатит B с използване на избрана доза от 25 мг.
 
 
Референция
K Agarwal, SK Fung, TT Nguyen, et al.Twenty-Eight Day Safety and Efficacy of Tenofovir Alafenamide (TAF) Fumarate in Chronic Hepatitis B (CHB) Patients. 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2013). Washington, DC, November 1-5, 2013. Abstract973.