Годишна среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD 2010) Резюме: Кафето е свързано с вирусологичния отговор при хроничен хепатит С: Резултати от проучването на дългосрочно лечение за хепатит С срещу цирозата HALT - C

Автори: N.D.Freedman1; T.M.Curto2; K.Lindsay3; E.C.Wright4; R.Sinha1; J.E.Everhart5
Дата: 02 ноември 2010
 
1. Филиал по хранителна епидемиология, секция “Епидемиология и генетика на рака”, Национален институт по ракови заболявания, Национални институти по здравеопазване, Министерство на здравеопазването и социалните грижи (Nutritional Epidemiology Branch, Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services), Rockville, MD;
2. Научноизследователски институти на Нова Англия (New England Research Institutes), Watertown, MA;
3. Секция по стомашно-чревни и чернодробни заболявания (Division of Gastrointestinal and Liver Diseases), Keck School of Medicine, Университет на Южна Калифорния, Лос Анджелис, Калифорния;
4. Канцелария на директора, Национален институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания, Национални институти по здравеопазване, Министерство на здравеопазването и социалните грижи (Office of the Director, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services), Bethesda, MD;
5. Секция по храносмилателни заблявания и хранене, Национален институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания, Национални институти по здравеопазване, Министерство на здравеопазването и социалните грижи (Division of Digestive Diseases and Nutrition, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services), Bethesda, MD
 
Увод: по-високата консумация на кафе се свързва с по-бавно прогресиране на вече съществуващо чернодробно заболяване и по-нисък риск от хепатоцелуларен карцином.    Не е правена оценка на връзката между консумацията на кафе и отговора на антивирусното лечение при хроничен хепатит С (CHC).
 
 Методика: 885 пациенти с СНС, стадий 3-6 по Ishak, и неотговорили на предишна стандартна терапия с интерферон са попълнили кратък въпросник за честотата на приеманите храни, в който се оценява обичайния прием на кафе преди повторно лечение с пегинтерферон алфа-2а (180 мкг/седмично) и рибавирин (1000-1200 мг/дневно) във встъпителната фаза на HALT-C. Резултатите включват спад от 2 log10 на нивото на HCV РНК на 12-та седмица от лечението (ранен вирусологичен отговор, EVR, n=466), неоткриваема HCV РНК на 20-та седмица от лечението (W20VR, n=320), и траен вирусологичен отговор (SVR, n=157) на 72-та седмица (24 седмици след приключване на лечението).
Резултати: На входа, приемът на кафе през предходната година е бил кодиран като: никакъв (n=133), < 1 чаша (n=253), 1 до <3 чаши (n=367), или 3 чаши на ден (N=132). Сред неконсумиращите кафе средният log10 спад от началото (входа) до 12-та седмица е 1.7 (интерквартилен диапазон (IQR): 0.7-3.6), докато при тези, които са пили >/= 3 чаши на ден, средният log10 спад е 3.7 (1.8-4.2) (p за тренд в категориите <0.0001). Тенденции от голямо статистическо значение за процента на пациентите с EVR, W20VR, и SVR са наблюдавани с нарастваща употреба на кафе (таблица), като ефектът е най-силен при >/= 3 чаши на ден. Приемът на кафе на входа е бил свързан с бялата раса, текущата употреба на алкохол, генотип rs12979860 (IL28B), по-високо базисно (изходно) ниво log10 HCV РНК, хемоглобина, тромбоцитите и броя на неутрофилите, по-ниско съотношение AST/ALT и по-малко цироза при биопсия (p<0.05 за всички). В мултивариантния анализ, който включва тези променливи, асоциацията на кафето с резултатите се размива, но остава за EVR (p=0.005), W20VR (p=0.006) и SVR (p=0.039).
 
Заключение: Приемът на кафе преди лечението е независимо свързан с подобрен вирусологичен отговор по време на терапия с пегинтерферон алфа 2-а и рибавирин в проучването HALT-C. Дневната консумация на 3 и повече чаши кафе се свързва с 25.8% SVR срещу 20.7% при 1 до 3 чаши, и 12.7% при по-малко от 1 чаша и всички те са статистически значими. Кафето увеличава също EVR и отговорите на 20-та седмица след началото на лечението.
 
 
 
Може да коментирате статията във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C