Тестове за вирусен товар (вирусно натоварване) при хепатит C

Дата на създаване: 29 март 2009
Дата на последно обновяване: 21 октомври 2013
 
Въведение 
 
На английски тези тестове се записват като Viral Load изследвания. Друго наименование, което се използва е PCR тест, идващо от Polymerase Chain Reaction, но както ще се разбере по-долу, правилно е термина PCR тест да се използва само при определен тип тестове.
Правилното име, което трябва да се използва е Тестове за измерване на вирусния товар (или тестове за измерване на вирусното натоварване) (на английски Viral Load Tests). При тях се прави изследване на кръвта, като се търси рибонуклеиновата киселина (RNA) на вируса на хепатит C. Наличието на рибонуклеинова киселина на вируса в кръвта е индикатор за това, че вируса се размножава активно и заразява нови клетки.
При изследването се измерва количеството на RNA в един милилитър кръв. Viral Load тестовете могат да потвърдят, че изследвания пациент има вирус в кръвта, който активно се размножава и с това да помогнат да се прецени по-ясно състоянието на пациента, както и да се вземе решение за подлагане на лечение. Мерната единица, която се използва като международен стандарт е International Units/mL (IU/mL).

Видове тестове за измерване на вирусното количество
Има две категории тестове:

Качествени тестове - тези тестове се опитват да открият наличието на рибонуклеинова киселина (RNA) на вируса в кръвта. Те се използват за да потвърдят наличието на хроничен хепатит C. Ако бъде открито наличието на вирусна RNA в кръвта, то теста е положителен. Ако не бъде открита вирусна RNA, то резултата е отрицателен.

Количествени тестове - тези тестове измерват количеството на вируса в един милилитър кръв (един милилитър кръв е приблизително една капка кръв). Резултатите от тези изследвания се използват и за да се предвиди как ще се отрази интерфероновото лечение на пациента. Колкото по-ниско е измереното количество, толкова е по-голям шанса пациента да се излекува.

 
Отделно има друго разделение на тестовете:

Polymerase chain reaction (PCR) - или популярно използваното име PCR тестове. Начина, по който те измерват наличието на вируса беше споменат по-горе, търсят за наличие на вирусна рибонуклеинова киселина (RNA) в кръвта, т.е. търсят генетични следи от вируса. В днешно време PCR тестовете се използват основно за количествено измерване на вирусния товар. Методът имитира нормалния, естествен процес на клетката при нейното разделяне и образуване на повече клетки, чрез който тя си умножава генетичния запас, като чрез тази техника това се прави контролирано и много по-бързо. Това е принципът на полимеразната верижна реакция (или т.нар. ПСР). Т.е. вируса се открива по неговия генетичен материал и се измерва количествено. В последните години се наложи основно т.нар. Real-time PCR техниката. При нея всичко това се прави много бързо, по-точно, като са сведени до минимум някои от недостатъците на стандартните методи. Тя включва методи, които използват двойната верига ДНК, такива, които разделят двойната верига, които използват флуоресцентна сонда, които използват молекулярни маркери и др.

Branched-chain DNA (bDNA) - bDNA метода, с който в плазма или серум, добит от кръвната проба на пациента се изследва вирусна RNA с помощта на т.нар. signal-amplification методология.

Transcription-mediated amplification (TMA) - Това е качествен тест, който също се опитва да засече наличието на вирусна RNA в кръвната проба. Този тест е по-нов, по-евтин, по-чувствителен, а също и по-надежден. Долната му граница на чувствителност е 5-10 IU/ml.

 
Измерителни единици и чувствителност на тестовете 
Общоприетия стандарт за измерване е IU = International Unit. Този стандарт е общоприет и вече почти масово навлязъл навсякъде. Тъй като има китове (kits) или образец (assay) за тестове, лабораториите в зависимост от това кой кит (образец) използват имат таблица с помощта на която обръщат изчислените копия на вируса към International Units. Така резултатите се стандартизират и могат лесно да бъдат тълкувани, независимо в коя лаборатория е правено изследването.
Ако пациента иска да обърне резултатите от изследванията си в копия  - copies/ml (или eq/ml), то тогава се препоръчва да умножи резултатите си по 3.
 
Каква е чувствителността на различните тестове.
 • PCR тестовете имат чувствителност 25 IU/mL. Т.е. те не могат да потвърдят със 100% че изследвания пациент няма някакви минимални количества на вируса в кръвта.
 • bDNA тестовете в зависимост от използвания кит имат различна долна и горна граница, мисля че при почти всички тя е почти еднаква. Например, това е горната и долната граница на един от използваните китове Bayer Versant™ HCV RNA 3.0 Assay (bDNA):
  • Долна граница: 615 IU/mL (3200 copies/mL, използва се множител 5.2)
  • Горна граница: 7 690 000 IU/mL (40 000 000 copies/mL, използва се множител 5.2)
 • TMA тестовете имат чувствителност от 5-10 IU/mL.
 
Интерпретиране на резултатите от тестовете
   1. По отношение на качествените изследвания, те дават или положителен или отрицателен резултат. Ако теста открие наличието на вирусна RNA в кръвта, то той дава положителен резултат, иначе резултата е отрицателен. Важно е да се знае, че досега няма толкова чувствителен метод, който да каже със сигурност 100%, че в кръвта не се засича вирусна RNA. Най-чувствителните качествени тестове са TMA тестовете, чиято долна граница е 5 IU/mL. Т.е. ако те дадат отрицателен резултат, това значи че изследвания пациент или има резултат между 0 и 5 IU/mL, или че няма никакъв остатък от вируса в кръвта си, без да може да каже обаче в коя от двете категории попада той. Качествените изследвания се използват, за да потвърдят наличието на вируса на хепатит C в кръвта при пациенти, които са дали положителен резултат при изследването за наличие на HCV антитела (anti-HCV).
Качествените изследвания се използват и за наблюдаване на пациенти преминали през лечение. Ако пациент преминал успешно през интерфероново лечение даде отрицателен резултат при качествения тест 6 месеца след като е завършил лечението, то се приема че той има т.нар. траен вирусологичен отговор (или Sustained Virological Response - SVR). Пациентите, постигнали SVR се приемат за излекувани, като 98-99% от тях константно продължават да дават отрицателен резултат при качествените изследвания. В края на статията може да бъде открита линк към статия с обявени резултати от дългогодишни изследвания върху пациенти постигнали SVR, който потвърждава, че 98-99% от тях задържат резултата и спират хроничната инфекция на черния дроб, причинена от вируса.
   2. Количествените изследвания се използват, за да се предвиди шанса на даден пациент да изчисти вируса при евентуално интерфероново лечение. Тези изследвания се използват и по време на провеждано лечение на пациенти, като критерии за успешно протичащо лечение е т.нар. логаритмично падане на количеството на вируса. Единично логаритмично намаляване е падане на нивата 10 пъти. Т.е. ако пациента е имал 1 000 000 IU/mL преди лечението, то на третия месец след началото му се очаква той да има намалели стойности с поне 10 пъти, т.е. 100 000 IU/mL. Ако пациента не постигне такова намаление на количеството, то тогава е много вероятно лечението му да бъде прекратено, заради малките шансове то да завърши успешно. При спадане от 10 пъти се използва и термина "спад с 1 лог (или 1 log drop)", а при спадане от 100 пъти се използва термина "спад с 2 лога (2 log drop)".
Как се определя кои резултати са ниски и кои високи и какви са шансовете за излекуване според тези резултати.
Според публикувана през 2009 година информация, стойност на вирусния товар от 400 000 IU/mL се определя като гранична, която разделя ниските от високите стойности.
Постигнатия SVR от представените резултати от френски лекари пред 42-та годишна конференция на Европейската Асоциация по чернодробни болести:
                                             ≤ 400,000     > 400 000:
        всички пациенти:                   73%              43%
        пациенти с генотип 1:           63%              37%
        пациенти с генотип 2/3:        86%              63%
 
Затова може да се приеме, че правилното разделение е:
 • Ниски нива: ≤ 400 000 IU/mL
 • Високи нива: > 400 000 IU/mL
Тези нива са определящи за пациенти, които досега не  са били подлагани на лечение. При пациенти, които вече са преминали през неуспешно лечение границата от 400 000 IU/mL не е толкова определяща за предвиждане на изхода от лечението.
Смята се, че колкото по-ниски нива има даден пациент, толкова е по-голям шанса той да се излекува. Тук трябва да се уточни, че върху шанса за излекуване влияят още много други фактори, като възраст, пол и т.н. но за момента няма начин как да се прогнозира със сигурност от 100% как даден пациент ще реагира на интерфероновото лечение. Затова всеки, независимо от показателите, които има е длъжен да опита да се подложи на лечение. 
 
Друга класификация на нивата, която може да се използва за ориентир е (при превръщането в IU/mL тук се използва множител 3):
 • Много ниски: < 200 000 eq/mL (< 66 000 IU/mL)
 • Ниски: 200 000 - 1 000 000 eq/mL (66 000 - 333 000 IU/mL)
 • Средни: 1 000 000 - 5 000 000 eq/mL (333 000 - 1 600 000 IU/mL)
 • Високи: 5 000 000 - 25 000 000 eq/mL (1 600 000 -  8 330 000 IU/mL)
 • Много високи: > 25 000 000 eq/mL (> 8 330 000 IU/mL) 

 

Важно е да се знае и, че количеството на вируса в кръвта няма директна връзка със степента на увреждане на черния дроб и прогресирането на болестта. Т.е. ако даден пациент има високи нива на вируса в кръвта, това не значи задължително, че той има сериозно увреждане. Аналогично, при хора с ниски нива на вирусния товар, това не значи автоматично, че техния черен дроб има минимални увреждания.
Лаборатории в България, провеждащи Viral Load тестове  
       
Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски", гр. София, в лабораторията на доц. Антонов. Телефонът за връзка е: 952 29 72. За момента има възможност да се правят платени PCR изследвания. В момента там се прави само количествен ПСР тест с висока точност (33 IU/mL). За повече информация за лабораторията: Лаборатория по порфирии и молекулярна диагностика на чернодробни заболявания в УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”.
 
Лаборатория "Молекулярна диагностика на чернодробни заболявания" в клиника "Гастроентерология" към ВМА-София, извършва количествени ПСР тестове с висока точност (25 IU/mL). За момента от услугите и могат да се възползват само пациентите на ВМА - София, като изследванията минават единствено по Здравна каса. Телефони за контакт: 02/9225492, 02/9225462 (или централа - 02/9226000 - искате лабораторията на отделението). Лице за контакт: д-р Павлова.
 
Микробиологична лаборатория към УМБАЛ "Света Марина" - Варна, извършва количествени ПСР тестове за хепатит B и хепатит C, както и генотипизиране на хепатит C. Цената на HBV ДНК изследването е 170 лв., на HCV РНК изследването е 190 лв., а цената на HCV генотипизирането е 250 лв. Телефони за контакт с лабораторията:
 
Национален център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/, в сграда "Вирусология". Адресът е бул. "Ген. Столетов" 44 А, в близост до Централния Софийски затвор.  Лабораторията за момента прави само качествен PCR, цената е 150 лева. Телефони за контакти - 931 23 22 (24), 931 07 13, 822 01 50.  Завеждащ лабораторията е ст.н.с. II ст.д-р Павел Теохаров.
 
Медико-диагностична лаборатория "Писанец", гр. Пловдив. Правят количествен PCR, използваният метод е TagMan Real Time PCR. Цената на изследването е 180 лева.
 
Медико-диагностична лаборатория "Кандиларов", гр. София. Правят количествен PCR, цената е 250 лева.
 
Медицински лаборатории "Бодимед" - Правят PCR тестове за хепатит B и C, цената на HBV-ДНК теста е 130 лева, на качествения HCV-РНК e 120 лева, и на количествения HCV-РНК e 180 лева. Бодимед имат лаборатории в гр. София, Пловдив, Сандански, и Пазарджик.
 
 
Лаборатория "Цибалаб". Правят качествен PCR, цената е 91.70 лева.
 
Германско-българска самостоятелна медико-диагностична лаборатория Зинвест-К. В Пловдив се намира срещу поликлиниката на ВМИ на "Васил Априлов" (ул. "Царево" 1, телефон: 032/622 056).
Има клонове в Стара Загора (ул. "Руски" 56, телефон: 042/648 199). В лабораторията се прави количествен PCR на цена 200 лева и качествен PCR на цена 110 лева.
 
СМДЛ "Вирутест", гр. София - Адрес: ул. "Осогово", номер 55 (Медицински център "Кристал"). Извършва се количествен PCR с чувствителност 25 IU/mL. Изследванията не се извършват по линия на НЗОК. Лице за контакт: д-р Анелия Цветанска, тел. 02/4200232 - регистратура. Телефони за контакт с доц. Мекушинов: 0889 50 88 38, 0888 37 31 57. 
Източници
 1. Fact Sheet - HCV Viral Load Tests (Dec 2007)
 2. Viral Loads
 3. 400,000 IU/mL Is the Optimal Baseline Viral Load Cut-off to Predict Response In Treatment-naive Patients with Genotype 1 HCV
 4. Cure for hepatitis C
 5. Signal Amplification - Definition
 6. The Liver
 7. Bayer Versant™ HCV RNA 3.0 Assay (bDNA)
 8. Bayer Versant™ HCV RNA 3.0 Assay - Part 2 - Summary of Safety and Effectiveness
 9. PCR (Polymerase Chain Reaction)
 1. Hepatitis C Virus RNA Quantitative bDNA

Коментирай статията тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=111.0

Статии и новини, свързани с   хепатит   хепатит А   хепатит B   хепатит C