Лекарства в процес на разработка: Боцепревир (Boceprevir)

Автор: Alan Franciscus, Главен редактор
Дата: октомври 2010
 
Боцепревир е протеазен инхибитор на НСV, чиито три клинични изпитания, фаза ІІ приключиха наскоро. Най-важните резултати от две от изпитанията бяха съобщени през м.юли 2010 г. и този лист факти дава данните, която излизат от Merck.
 
Важно е да се знае, че предоставените данни са ограничени и не ни дават информацията, която е необходима, за да схванем напълно ефикасността, безопасността и поносимостта на боцепревир. Но информацията е добра отправна точка и ще актуализирам този лист факт с предоставянето на повече данни. 
 
Забележка: HCSP е разработила отделни лист факти за телапревир и боцепревир, тъй като изследванията не са от типа “head-to-head”, т.е. те не правят пряко сравнение на лекарствата. Освен това трудно е да се сравнят резултатите от изследванията, тъй като клиничните изпитания използват различни критерии като например разликите в ръководните правила за отговора в процеса на лечение, като “въвеждаща[встъпителна] (lead-in) фаза” срещу “липса на въвеждаща фаза”, различни марки пегилиран интерферон и различни периоди на продължителността на лечението.
 
HCV SPRINT-2
 
В изследването SPRINT-2 са включени 1097 терапевтично-наивни (които никога не са били лекувани) НСV пациенти с генотип 1. Терапевтичният протокол се състои от 4-седмична встъпителна фаза от Пегинтрон плюс рибавирин (без боцепревир), следвана от тройната комбинация боцепревир, Пегинтрон и рибавирин1. Времетраенето и продължаването на лечението се е ръководило в зависимост от отговора на лекарствата при включено лечение (в процеса на лечението).*
 
Всички пациенти - терапевтичен отговор
 
По-долу са дадени процентите на SVR или траен вирусологичен отговор (отрицателна НСV РНК 24 седмици след приема на последната доза от лекарството) при различните терапевтични групи:
·        Ако НСV РНК (вирусен товар) е отрицателна на 8-та до 24-та седмица, тройната терапия продължава до достигане общо времетраене на лечението от 28 седмици; траен вирусологичен отговор (SVR) = 63%;
·        Ако НСV РНК е положителна на 8-та седмица, но неоткриваема на 24-та седмица, боцепревирът е спрян на 28-та седмица, а комбинираната терапия Пегинтрон/рибавирин (без боцепревир) е продължена до общо времетраене на лечението от 48 седмици; SVR = 66%;
·        При контролната група терапията е била стандартна - Pegintron плюс рибавирин - с продължителност на лечението от 48 седмици; SVR = 38%.
 
Афро-американци/черни - терапевтичен отговор
 
В това изследване има 159 пациенти афроамериканци/черни, съставляващи 15% от участниците в това проучване. Процентите на SVR при различните терапевтични групи са дадени по-долу:
·        Ако НСV РНК е отрицателна на 8-та и 24-та седмица, тройната терапия продължава до достигане общо времетраене на лечението от 28 седмици; траен вирусологичен отговор (SVR) = 42%;
·        Ако НСV РНК е положителна на 8-та седмица, но неоткриваема на 24-та седмица, боцепревирът е спрян на 28-та седмица, а комбинираната терапия Пегинтрон/рибавирин (без боцепревир) е продължена до общо времетраене на лечението от 48 седмици; SVR = 53%;
·        При контролната група терапията е била стандартна - Pegintron плюс рибавирин - с продължителност на лечението от 48 седмици; SVR = 23%.
 
HCV RESPOND 2
 
Изследването RESPOND 2 включва 403 “терапевтично неуспешни” НСV пациенти с генотип 1. Изследването се състои от 4 седмична встъпителна фаза от Пегинтрон плюс рибавирин (без боцепревир), следвана от тройната комбинация боцепревир, Пегинтрон и рибавирин1, като продължителността на лечението е била според вида на отговора в процеса на лечението.
 
По-долу са изброени процентите на SVR и продължителността на периодите на лечение на всички пациенти:
·        Ако НСV РНК е отрицателна на 8-та и 12-та седмици общата продължителност на лечението е била 36 седмици; SVR = 59%;
·        Ако НСV РНК е положителна на 8-та седмица, но неоткриваема на 12-та седмица, боцепревирът е спрян на 36-та седмица, а комбинираната терапия Пегинтрон/рибавирин (без боцепревир) е продължена до общо времетраене на лечението от 48 седмици; SVR = 66%;
·        При контролната група терапията е била стандартна - комбинация от Pegintron плюс рибавирин - с продължителност на лечението от 48 седмици; SVR = 21%.
 
* Лечението на пациентите с положителна НСV РНК на 12-та седмица е било прекратено.
 
Важно е да се отбележи, че продължителността на лечението в групите, приемащи боцепревир, е била 28, 36 или 48 седмици в зависимост от вида на отговора в процеса на лечението.
 
И при двете изследвания страничните ефекти са сходни за всички терапевтични групи, с изключение на анемията, която е била с 20 до 27% по-висока в групите, приемащи боцепревир. Процентът на прекратилите поради нежелани реакции (странични ефекти) е сходен за всички групи, включително и тези с боцепревир. Използването на еритропоетин (erythropoietin) - фактор на растежа, използван за лечение на анемия - е било разрешено, което може би дава обяснение на ниския процент прекратили участие поради анемия.
 
Merck/Schering посочиха, че очакват да приключат формалностите по подаване на заявление за маркетингово одобрение в Съединените щати и Европа до края на 2010 г.
 
1 Boceprevir (800 мг три пъти на ден), PegIntron (1.5 микрограма/кг/седмично) и ribavirin (600-1,400 мг на ден).
----------------------------------------------
 
РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА СПРАВКА
 
Резюме - най-важни резултати:
·        И двете проучвания включват 4-седмична встъпителна фаза от пегилиран интерферон плюс рибавирин (без боцепревир);
·        И в двете проучвания боцепревир е увеличил процента на анемия, но това не означава, че повече хора са спрели терапията. Разрешено е било използването на фактор на растежа за контролиране на анемията.
·        Лекувани са само лица с генотип 1 - или терапевтично-наивни (лица, които никога не са били лекувани), или хора с неуспешен предходен курс на НСV лечение.
 
Терапевтично-наивни (никога нелекувани):
·        4-седмичната встъпителна фаза е последвана от тройна комбинация, състояща се от боцепревир, пегилиран интерферон, рибавирин - продължителността на лечението е зависило от отговора в процеса на лечение - или 28 седмици, или 48 седмици;
·        Проценти на SVR или излекуване:
- 63% SVR в групата на лицата, лекувани общо 28 седмици.
- 66% SVR в групата на лицата, лекувани общо в продължение на 48 седмици.
 
Терапевтично-неуспели (лица с неуспешен предходен курс на НСV лечение)
·        4-седмичната встъпителна фаза е последвана от тройна комбинация, състояща се от боцепревир, пегилиран интерферон, рибавирин - продължителността на лечението е зависило от отговора в процеса на лечение - или 36 седмици, или 48 седмици;
·        Проценти на SVR или излекуване:
- 59% SVR в групата на лицата, лекувани в продължение на общо 36 седмици.
- 66% SVR в групата на лицата, лекувани в продължение на общо 48 седмици.
 
-------------------------------------------------
 
Източник: комюнике на Merck
 
 
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C