Неинванзивни маркери за чернодробна фиброза

Автор: Alan Franciscus
Дата: декември 2008 г.
 
 
Златният стандарт за оценка на състоянието на черния дроб, е чернодробната биопсия. Въпреки това, тъй като процедурата изисква иглата да бъде вмъкната през кожата (перкутанно), има вероятност за възникване на усложнения, въпреки че честотата на усложнения е изключително ниска. Усложненията при чернодробната биопсия може да включват вътрешни кръвоизливи, пробождане на други органи като бели дробове, стомах, черва, или на някоя други органи, които са близо до черния дроб. По отношение на точността на чернодробната биопсия, размерът на взетата проба тъкан е от значение за правилната оценка на уврежданията на черния дроб.
Друг проблем е, че тъканта, взета от една част от черния дроб може да не бъде 100% представителна за състоянието на целия черен дроб. След вземането на тъканната проба от черния дроб, тя се оценява от специалист (патолог), което би могло да доведе до възможна човешка грешка при тълкуването на резултатите. В допълнение, не съществува стандартизиран протокол за интерпретация, така че е трудно да се сравнят резултатите от различните биопсии, разчетени от различни патолози. Цената също е проблем тъй като цената за извършване на една типична чернодробна биопсия, е между $ 1500 и $ 2000. Предвид тези потенциални проблеми, не е изненадващо, че има научната общност полага големи усилия в опитите си да разработи неинвазивни тестове. Тестовете, които са били разработени досега, са имали противоречиви резултати относно точността, в сравнение с резултатите от чернодробната биопсия. Има няколко проследяващи (проспективни) клинични проучвания, които сравняват резултатите от различни неинвазивни маркери с резултатите от чернодробна биопсия. До този момент ... ..
През 2007 г., бяха публикувани резултатите от проследяващо клинично изпитване, което сравнява шест различни неинвазивни тестове. "Проследяващо сравняване на шест неинвазивни методи за диагностицирането на чернодробната фиброза при хроничен хепатит С, " от Винсент Лерой (Vincent Leroy) и колеги, беше публикувано в списание Journal of Hepatology. В това проучване следните серумни маркерни методи са сравнени с резултатите, получени от чернодробна биопсия:
 1. MP3: съчетава PIIIN (маркер за фиброгенеза [fibrogenesis]), и матрична металопротеиназа (matrix metalloproteinase) MMP-1 (участващa във фибролизата [fibrolysis]).
 2. Fibrotest: съчетава серумни концентрации на А2 макроглобулин (macroglobulin), хаптоглобулин (haptoglobin), ГГТ (gGT), билирубин и аплипротеин (aplipoprotein) A1.
 3. Fibrometer: съчетава hyaluronate, протромбиново време, тромбоцити, AST, a2 макроглобулин, урея, както и възрастта, като формулата се коригира въз основа на причината за чернодробното заболяване.
 4. Hepascore: съчетава билирубин, ГГТ, хиалуронова киселина (hyaluronic acid), А2 macroglobulin, възраст и пол.
 5. Forns’ score: съчетава възраст, ГГТ, холестерол, както и брой тромбоцити.
 6. APRI: базира се на AST активността и броя тромбоцити.
В това проспективно проучване, 180 пациенти са преминали последователно чернодробна биопсия между 2002 и 2004 година.
 
Резултати от чернодробна биопсия
Всички проби от чернодробната тъкан са анализирани два пъти от един-единствен старши патолог. Чернодробната фиброза и некроинфламаторната активност са били оценени в съответствие със системата METAVIR. Системата за оценка METAVIR е специално създадена за пациенти с хепатит C. METAVIR системата дава оценка за некроинфламаторната дейност (grade), варираща от A0 до А3 (A0 = липсва активност, A1 = минимална активност, A2 = умерена активност, A3 = тежка активност.)
 
 1. Етап F0 = няма фиброза
 2. Етап F1 = лека фиброза
 3. Етап F2 = умерена фиброза
 4. Етап F3 = мостова фиброза
 5. Етап F4 = цироза
Фиг. 1. Оценката, стадия на увреждането (stage) показва степента на фиброза
 
 
Освен това, синусоидалната фиброза се оценява по следния начин: 0 = няма фиброза, 2 = умерена до тежка фиброза.
Като цяло, обобщените резултати показват, че 89 (49,4%) пациента са имали / лека фиброза (F0/F1) и 51 пациента (28,3%) са имали обширна фиброза или цироза (F3/F4). Така също е било установено, че етапът на фиброза според METAVIR значително корелира (се свързва) със синусоидалния стадий на фиброзата (р <0,001).
 
Забележка: Статистическите измервания, използвани за установяване на цялостното представяне на серумните маркери, които корелират с чернодробните биопсии, която е била използва е била AUROC – Area Under the Receiver Operating Characteristic (curve).
 
Като цяло, представянето на различните неинвазивни тестове варира от 0,86 за Fibrometer до 0,78 за Forns’score (p=ns) за дискриминиращ F0/F1 срещу F2/F3/F4. За дискриминиращ F0/F1/F2 срещу F3/F4, AUROCs варира от 0,91 за Fibrometer до 0,78 за Forns’score (P <0,02). Значителна или обширна фиброза е предсказуема в 10-86% от пациентите с положителни предсказуеми стойности (PPV) вариращи от 55% до 94%. Използвайки различни статистически методи, авторите твърдят, че "При най-добрите комбинации може да изберат 1/3 от пациентите, за които нито отсъствието на значителна фиброза, нито наличието на значителна фиброза, може да се прогнозира с повече от 90% сигурност. "
 
Проучването потвърждава това, което и други по-малки проучвания установиха: че неинвазивните маркери са добри за откриване или на “липса на фиброза” или на “значителна фиброза”. За съжаление, оценката на стадиите между тях е по-голямо предизвикателство, поне що се отнася до определянето им с помощта на неинвазивни тестове.
 
Авторите също се опитват да открият комбинации от различни неинванзивни тестове, за да се увеличи точността на тестовете, които използват единични маркери. В този случай авторите са открили, че комбинирането на различни тестове и използването на гранични точки за определяне на вероятността за точен резултат от теста, е най-добрият подход. Въз основа на техните открития, авторите са разработили алгоритъм за откриване на фиброза при пациенти с хепатит С с повишени трансаминази (виж диаграмата на фиг. 1).
 
Референции: J Hepatology, 2007 May; 46(5): 775-82. Epub 2007 Jan 26