Белият трън не намалява възпалението на черния дроб при неотговорили пациенти с хепатит С

Автор: Liz Highleyman
Дата: 17 юли 2012
 
Екстрактът от бял трън (силимарин) не е намалил повишените нива на аланин аминотрансфераза (ALT) повече, отколкото плацебото в едно контролирано проучване на пациенти с хроничен хепатит С, които не са постигнали траен отговор при предходно лечение, съобщават изследователи в броя от 18 юли 2012 г. на  Journal of the American Medical Association.
 
В продължение на 2 десетилетия интерферон-базираната терапия лежи в основата на лечението на вируса на хепатит С (HCV), но дори и с добавянето на нови директно действащи антивирусни препарати като боцепревир (Victrelis) или телапревир (Incivek), някои пациенти не постигат излекуване или траен вирусологичен отговор. Ако НСV инфекцията не бъде потисната, то с течение на години или десетилетия, тя може да доведе до сериозно заболяване на черния дроб, включително цироза и хепатоцелуларен карцином.
 
Пациенти и лекари са пробвали разнообразни алтернативни и допълващи терапии за заболявания на черния дроб, като белият трън (Silybum marianum) е сред най-разпространените в източната и западната медицина. Силимарин е смес от флафоноидите съдържащи се в белия трън с антиоксидантни, антивъзпалителни, антивирусни и имуномодулиращи свойства in vitro.
 
Майкъл Фрийд (Michael Fried) от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил и колеги-изследователи от Група за проучване на силимарин при неалкохолен стеатохепатит и хепатит С [Silymarin in NASH and C Hepatitis (SyNCH) Study Group] са си поставили за цел да определят ефекта на силимарина върху активността на чернодробното заболяване при пациенти с хроничен хепатит С, които не са били излекувани от интерферон-базирана терапия. Резултатите бяха представени на Срещата по проблемите на черния дроб на AASLD, състояла се през 2011 г. в Сан Франциско.
 
Това двойно-сляпо проучване включва 154 участници с хронична HCV инфекция от четири центъра в САЩ. По-голямата част са мъже, около 75% са бели, а средната възраст е 54 години. Повечето имат трудния за лечение HCV генотип 1; от проучването са изключени хора с декомпенсирана цироза, напреднала стеатоза (мастен черен дроб) и ХИВ или коинфекция с вируса на хепатит B. На входа те са имали повишени нива на ALT от 65 U/L или по-високи - признак за възпаление на черния дроб.
 
Участниците са били рандомизирани да получават 420 мг или 700 мг силимарин (от 3 до 5 пъти по-високо от обичайните дози) или съответстващо плацебо 3 пъти дневно в продължение на 24 седмици.
 
Лечението се счита за успешно, ако нивата на ALT спаднат под 45 U/L (в рамките на нормалното) или под 65 U/L, ако спадът представлява поне 50% от изходното ниво. Изследователите разглеждат също нивата на HCV РНК вирусен товар и критериите за качество на живота.
 
Резултати
  • След 24 седмици само при 2 участници (около 4%) във всяка група на проучването има спад на нивата на ALT под определените граници, което показва липса на значим терапевтичен ефект.
  • Средният спад в серумната ALT е малко по-голям в групите с ниска и висока доза силимарин в сравнение с плацебо групата (−14.4, −11.3, и −4.3), съответно, но разликите нямат статистическа значимост.
  • И промените в нивата на HCV РНК също не се различават значително между трите групи на проучването (-0.03, +0.04, and +0.07, съответно).
  • Спазването на режима е добро и силимаринът е с добра поносимост като се наблюдават предимно слаби до умерени нежелани реакции, сравними между групите.
  • Измереното качество на живот не се различава значително при терапевтичната и плацебо групата.
 
Въз основа на тези констатации изследователите, участвали в проучването, заключават, че "силимарин в дози, по-високи от обичайните, не намалява значимо серумните нива на ALT в сравнение с плацебото, при пациенти лекувани неуспешно с интерферон-базирана терапия."
 
Няма съществени изменения в резултатите за качество на живота, свързан с физическото или психическо здраве, с хронично заболяване на черния дроб или в резултатите за депресия при нито една от терапевтичните групи, допълват те.
 
Референция
MW Fried, VJ Navarro, N Afdhal, et al. (Silymarin in NASH and C Hepatitis Study Group.Effect of Silymarin (Milk Thistle) on Liver Disease in Patients With Chronic Hepatitis C Unsuccessfully Treated With Interferon Therapy: A Randomized Controlled Trial. JAMA 308(3):274-282. July 18, 2012.
 
Друг източник
JAMA. Treating Chronic Hepatitis C With Milk Thistle Extract Does Not Appear Beneficial. Media advisory for July 17, 2012.
 
 
 

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C