EASL 2013: Daclatasvir + Sofosbuvir предлага спасителна терапия след общоприето стандартно лечение

Автор: Liz Highleyman
Дата: 28 април 2013
 
Един терапевтичен режим без интерферон, състоящ се от даклатасвир плюс софосбувир, с или без рибавирин, е излекувал всички пациенти с хепатит С, лекувани преди това и неотговорили на тройна терапия базирана на интерферон, в която са били използвани одобрените HCV протеазни инхибитори боцепревир (Victrelis) или телапревир (Incivek), според доклад, представен на Международния конгрес по проблемите на черния дроб (EASL 2013) тази седмица в Амстердам.
 
Появата на директно действащите антивирусни препарати промени парадигмата на лечение на хроничен хепатит C. И все пак много хора с прогресиращо чернодробно заболяване не са в положение да чакат за изцяло перорални схеми, а няма ефективни възможности за пациентите, които са успели с най-новото стандартно лечение, състоящо се от пегилиран интерферон, рибавирин и един от утвърдените HCV NS3 протеазни инхибитори – боцепревир или телапревир.
 
Mark Sulkowski от Johns Hopkins University и колегите му са провели едно проучване за доказване на концепция (proof of concept), в което правят оценка на един изцяло перорален режим, съставен от комплексния инхибитор на репликация на NS5A даклатасвир на Bristol-Myers Squibb (преди BMS-790052) плюс нуклеотидния аналогов  HCV полимеразен инхибитор софосбувир (преди GS-7977) на Gilead Sciences, с или без рибавирин, за пациенти с неуспешна тройна терапия с боцепревир или телапревир.
 
Както съобщи Sulkowski на AASLD Liver Meeting през миналия ноември, комбинацията даклатасвир/софосбувир преди това се е оказала много ефективна, показвайки почти пълен траен вирусологичен отговор при нелекувани до тогава пациенти.
 
Сегашното проучване обхваща 41 пациенти с хроничен хепатит С, генотип 1, като над 80% от тях са с трудния за лечение подтип 1a. Почти две трети са мъже, 90% са от бялата раса, а средната възраст е 58 години (по-възрастни отколкото популацията в повечето проучвания на хепатит C). Изключени са лицата с установена цироза на черния дроб, но над 80% са с прогнозни резултати F2 (умерена фиброза) по Metavir или по-високи, според неинвазивни тестове. Почти всички имат неблагоприятните (CT или TT) генни модели на IL28B.
 
Повечето от тях (около 80%) са използвали преди това телапревир, докато около 20% са използвали боцепревир. Участниците са разпределени приблизително по равно между неотговорили на предходно лечение (все още откриваема HCV РНК в края на лечението) пациенти с вирусен пробив по време на предходно лечение, както и пациенти с рецидив на предходно лечение. Изключени са лицата, прекратили приема на боцепревир или телапревир поради нежелани реакции. Почти половината са имали все още мутации на резистентност към боцепревир или телапревир, въпреки че, средно взето, периодът от време след последното лечение е над четири години.
 
Участниците в проучването са били рандомизирани да получават 60 мг веднъж дневно даклатасвир плюс 400 мг веднъж дневно софосбувир като двоен режим, или с 1000-1200 мг/ден адаптиран спрямо теглото рибавирин, в продължение на 24 седмици.
 
Резултати
 • Вирусният спад е стабилен и бърз, като всичките пациенти на двойна терапия и всички, с изключение на един, на тройна терапия са постигнали неоткриваем вирусен товар към 4-та седмица на лечение.
 • Процентът на вирусен спад не се различава в зависимост от предварително съществуващите мутации на резистентност.
 • Процентите на отговор в края на лечението в края на 24-та седмица са 100% и за двете групи.
 • Всички участници имат траен вирусологичен отговор на 4-та седмица след лечението (SVR4).
 • На 12-та седмица след лечението SVR12 е 100% в групата на софосбувир/даклатасвир и 95% в групата на софосбувир/даклатасвир/рибавирин.
 • 1 пациент, който не се е явил на посещение на 12-та седмица след лечението [и затова в анализа на намерение за лечение се приема като неотговорил (отсъстващ = неуспешен)] се появил на 24-та седмица след лечението  и все още е имал неоткриваем HCV, така че SVR24 е 100% и в двете групи.
 • Няма вирусологични провали или рецидиви.
 • Като цяло лечението е безопасно и се понася добре и в двете групи.
 • Има 1 сериозна нежелана реакция в групата на тройна терапия, но няма прекратявания по тази причина.
 • Нежеланите реакции като цяло са сходни в двете групи.
 • Хората, приемащи рибавирин, по-често съобщават за умора и стомашно-чревни симптоми, но никой не е развил сериозна анемия.
 
Изследователите заключават, че приеманата веднъж на ден перорална комбинация от даклатасвир плюс софосбувир, с или без рибавирин, постига SVR при всички пациенти с HCV генотип 1 " които са с неуспешно предшестващо лечение с боцепревир или телапревир и пегилиран интерферон/рибавирин.  

Референция

MS Sulkowski, DF Gardiner, M Rodriguez-Torres, et al. Sustained virologic response with daclatasvir plus sofosbuvir +/-± ribavirin (RBV) in chronic HCV genotype (GT) 1-infected patients who previously failed telaprevir (TVR) or boceprevir (BOC). 48th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2013). Amsterdam, April 24-28, 2013. Abstract 1417.
 
 
 

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C