Новини от конференцията AASLD 2016

Снимка
HCV Advocate

Бостън, 11-15 ноември 2016 г.Това е втората част на нашето отразяване на Чернодробната конференция от 2016 г. на Американската асоциация за изучаване на чернодробни заболявания. (бел. прев. – първата се намира в бюлетинът от м. ноември). Хепатитният дебрифинг беше основният документ, който използвах, за да обобщя конференцията по най-добрия начин. Тази година дебрифингът беше представен от д-р Робърт С. Браун. Давам кратко обобщение на неговата презентация на клиничните изпитвания, провеждани от компаниите Merck и Abbvie, както и едно проучване за скрининг за рак на черния дроб. Последното обобщение е от презентацията на Джейсън Гребели за лечението на хепатит С при хора, които си инжектират наркотици. Презентациите са забележителни, затова, ако имате достъп до материалите от конференцията, изгледайте ги. Резултатите от проучванията на Gilead, Polaris, не са включени тук, защото бяха обстойно разгледани в ноемврийския ни брой.

Merck: C-Crest: Проучването е във Фаза 2 и касае тройна лекарствена формула на MK-3682 (полимеразен инхибитор), гразопревир (протеазен инхибитор) и рузасвир (NS5A инхибитор) със и без рибаривин за лечение на хепатит С генотипи 1, 2 и 3. Периодът на лечение е 8, 12 или 16 седмици. У пациенти, лекувани преди с пегилиран интерферон и рибавирин, трайният вирусологичен отговор 12 седмици след края на лечението (SVR12) е между 95 и 100% при генотип 1а, 1б и 3. При хората с генотип 2 процентът на излекувани е 87% в групата с продължение на лечението 8 седмици и 100% в групата с продължение на лечението 12 седмици и между 96 и 98% в групата, където лечението продължава 16 седмици. Между групите със и без цироза, както и групите, които се лекуват със и без рибавирин, се забелязва много малка разлика.
C-Surge: Провеждащо се проучване във Фаза 2 за лечение на хора с генотип 1, които не са отговорили на предишен курс с директнодействащи антивирусни средства (Harvoni или Zepatier), като в това проучване се използва МК-3682, гразопревир и рузасвир със или без рибавирин. В групата, която получава рибавирин, терапията трае 16 седмици. За групата, която не получава рибавирин, лечението е с продължителност 24 седмици. Устойчивият вирологичен отговор 8 седмици след края на лечението е 98% за групата, лекувана 16 седмици с рибавирин, и 100% за групата, която се лекува 24 седмици без рибавирин.

AbbVie: Клинични изпитвания във Фаза 3: Бяха представени 4 изследвания на дву-компонентната терапия на AbbVie – глекапревир (протеазен инхибитор) и пибрентасвир (NS5A инхибитор).
Endurance 1: 703 пациенти с генотип 1, без цироза, наивни към лечение и с провеждано вече лечение. Пациентите са лекувани в продължение на 8 или 12 седмици. В проучването не е използван рибавирин. Процентът на излекувани е 99% до 100% във всички групи.
Endurance 2: 199 пациенти с генотип 2, без цироза, наивни към лечение и с провеждано вече лечение, лекувани в продължение на 12 седмици – достигнат процент на излекуване 99% до 100%.
Surveyor-II Част 3, Фаза 2/3: Проведено сред пациенти с генотип 3, с цироза, подлагани на лечение, които не са лекувани с NS5A инхибитор – приложени са глекапревир и пибрентасвир. Пациентите, лекувани в продължение на 12 седмици, достигат процент на излекуване от 91% до 98%. Лекуваните в продължение на 16 седмици достигат 96% излекуване. Това лечение се оказва особено ефикасно при хора с бъбречно заболяване в последна фаза.
Surveyor-ІІІ Част 4:
Пациенти с генотип 2, 4, 5 или 6 без цироза. Общо 203 пациенти – наивни към лечение и с предходно лечение (но нелекувани с NS5A). Период на лечение – 8 седмици. Процентите на излекувани са 98% за генотип 2, 93% за генотип 4, 100% за генотип 5 и 90% за генотип 6, макар че броят на пациентите с генотип 5 и 6 е много малък.
Expedition-IV: Целта на това проучване е да се лекуват пациенти с бъбречна недостатъчност. Включени са 104 пациенти с генотип от 1 от 6. Повечето пациенти имат сериозна бъбречна недостатъчност, а 82% от тях са на диализа (филтриране на кръвта, поради заболяването). Пациентите са наивни към лечение и с предишно лечение (няма лекувани с NS5A). Процентът на излекувани е 99% (103 от 104), като един пациент прекъсна лечението преди края на проучването.

Ракът на черния дроб и хепатит С: Препоръчва се хората с цироза да бъдат изследвани за рак всеки 6 месеца. Известно е, че излекуването на хепатит С значително намалява риска от развиване на рак на черния дроб у хората с цироза, но все пак болестта може да се развие и да се стигне до рак. Затова е важно хората с цироза да се проследяват.
Но каква е действителната практика в изследванията на пациенти за рак на черния дроб? Проучване на Университета в Станфорд установява, че реалният процент на проследяване на рака на черния дроб е обезпокоителен. От 2 916 пациенти, които трябва да бъдат изследвани всеки 6 месеца, само 18.9% се проследяват на 6 месеца; 17% се изследват всеки 6 до 12 месеца; 18.6% - всеки 12 до 24 месеца; 21.1% се проследяват всеки 24 месеца или на по-дълъг период, а 24.5% от пациентите никога не се изследват. Най-често изследваните хора са тези, които идват в клиниката и тези с декомпенсирана цироза.
Не е изненадващо, че по-рядко изследваните пациенти биват диагностицирани с по-сериозни чернодробни заболявания, водещи до усложнения, сред които:

  • Тромбоза на портална вена (блокиране на вената, която носи кръв от червата към черния дроб). Това състояние е изключващ критерий за чернодробна трансплантация.
  • По-малко вероятно е пациентите да отговарят на критериите от Милано или Калифорнийския университет на Сан Франциско за чернодробна трансплантация.


Хората, които си инжектират наркотици и които са инфектирани с хепатит С, не са обект на лечение освен, когато участват в клинични изпитвания. Това е тревожно, понеже в момента те представляват най-голямата група, която е в риск от заразяване с хепатит С. Всяка стратегия за елиминиране на хепатит С трябва да включва и план за лечение на най-рисковата популация. Тазгодишната Конференция включваше презентация, озаглавена „Лечение на хепатит С при хора, които си инжектират наркотици” от Джейсън Гребели. Тук ще представим само процентите на излекуване и процентите на повторно инфектиране от презентацията на д-р Гребели.
Лечение: Процентите на излекуваните от хепатит С посредством ДДАС при различни клинични изпитвания от фаза 3 са 92% до 96% при хората на опиоидна заместваща терапия срещу 95% до 98% при хората, които не са били на такава терапия. В едно от най-големите клинични изпитвания при хора, които си инжектират наркотици – C-EDGE Co-STAR (елбасвир и гразопревир), където се проучва лечението на пациенти с генотип 1, 4 и 6, наивни на лечение, с фиброза между Ф0 и Ф4, след проведена 12-седмична терапия, процентът излекувани е: генотип 1а – 96% (146 от 152 пациенти), генотип 1б – 97% (28 от 29), генотип 4 – 100% (11 от 11), генотип 6 – 60% (3 от 5). Придържането към терапията по време на клиничното изпитване е 96%.
В други клинични изпитвания от изследване в „реалния живот” на хора, които си инжектират наркотици (хероин 66%, кокаин 62%, други стимуланти 46% и опиоидна заместваща терапия – 40%), лекувани с различни ДДАС, процентът излекувани е 95%.
Процентите на повторно инфектиране след излекуване от хепатит С сред хората, които си инжектират наркотици, са 2% до 3% при хора с история на повторна инфекция, 6% на година при хора, които са си инжектирали наркотици след като са се излекували и, в едно проучване, представено на този форум, 4% на година при хората на опиоидна заместваща терапия. Не е дадена информация за обучение с цел превенция, което е най-важният компонент, когато се лекуват хора, активно използваши наркотици.