От 10 февруари сигурността на дарената кръв ще се повиши чрез изследване с NAT технология

Снимка
blood donation
Photo by LuAnn Hunt on Unsplash

 

Считано от 10 февруари 2020 г., дарената кръв в транзфузионните центрове в София, Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна ще се изследва за трансмисивни инфекции с NAT (Nucleid Acid Testing) технология, вместо прилаганата до този момент серологична методика. Съобщението е публикувано на сайта на Министерство на здравеопазването.

Каква е разликата? Огромна, защото при използването на серологични тестове, прозоречният период от приблизително 30 дни на евентуална нова инфекция не може да бъде засечен. Това на практика означава, че е възможно инфектиран с хепатит В или хепатит С кръвен продукт да бъде отчетен като ''чист'' и годен за употреба. С нововъведената технология, прозоречният период се скъсява до няколко дни, което свежда до минимум риска от пропуск в сигурността на кръвните продукти.

Припомняме, че в края на 2019 г. бе актуализирана и важна част от нормативната уредба, която урежда информирането на кръводарителя, ако е установено наличие на хепатит В (австралийски антиген) или хепатит С (антитела) в дарената от него кръв. До този момент това ставаше чрез хартиени писма, изпращани до Регионалната Здравна Инспекция и личния лекар - остаряла практика, която в ежедневието често водеше до пропуски. През 2016 г. и 2018 г. изпратихме нашите предложения до Министерство на Здравеопазването с искане за актуализация на наредбата. Три години по-късно промяната стана факт и от тук насетне следва трансфузионните центрове да осъществяват директен и навременен контакт с кръводарителите.

Изказваме своите искрени благодарности към адв. Елмира Исмаил и адв. Мария Шаркова за оказаната ни юридическа помощ.