Пегилираният интерферон има нисък процент на траен отговор при HBeAg-негативни пациенти с хроничен хепатит В

Автор: Liz Highleyman
Дата: 17 септември 2010
РЕЗЮМЕ: Само около 1 от всеки 5 пациенти с хроничен хепатит В с отрицателен “е” антиген на хепатит В (HBeAg) постига траен отговор при лечение с пегилиран интерферон, а от тази бройка пък само половината постигат неоткриваем НВV вирусен товар, според едно проучване, публикувано в броя от август 2010 г. на American Journal of Gastroenterology. Добавянето на рибавирин -- който помага за предотвратяване на рецидива при лицата с хроничен хепатит С -- не подобрява значително процентите на отговор.
Стандартните терапии за хроничен хепатит В включват редица перорални антивирусни лекарства с пряко действие, включително ламивудин (Epivir-HBV), ентекавир (Baraclude), и тенофовир (Viread), както и пегилиран интерферон алфа-2a (Pegasys). Пероралните медикаменти се понасят по-добре и като цяло потискат вирусния товар на НВV по-добре отколкото пегилирания интерферон, но е по-малко вероятно да доведат до серологичен отговор (загуба на HBeAg или на повърхностния антиген на хепатит В [HBsAg]), а и трябва да се приемат по-дълго време. Въпреки че лечението на хроничен хепатит С изисква комбинирано лечение с пегилиран интерферон плюс рибавирин, последното лекарство обикновено не се използва за хепатит В.  
Vincent Rijckborst и колеги-изследователи към Научноизследователска група PARC замислиха проучване, предназначено да прецени дали добавянето на рибавирин може да намали високия процент на рецидив сред HBeAg-отрицателни пациенти с хроничен хепатит В, лекувани с пегилиран интерферон.
 
Анализът обхваща 138 участници, рандомизирани да получават или монотерапия от 180?mcg/седмично пегилиран интерферон алфа-2a с плацебо, или пък комбинирана терапия от същата доза пегилиран интерферон плюс 1000-1200 mg/на ден адаптиран според теглото рибавирин в продължение на 48 седмици -- същият режим, използван за хроничен хепатит С генотип 1 или 4. Около 80% от участниците са имали HBV генотип D, който според някои изследвания не отговаря така добре на интерферона както другите генотипи.
 
Участниците са проследени в продължение на 24 седмици след приключване на лечението, за да се види дали са постигнали комбиниран траен отговор, дефиниран като HBV ДНК < 10,000?копия/mL (или < 1714?IU/mL) и нормализирана аланин аминотрансфераза (ALT). Модифицираната популация с намерение-за-лечение включва 133 пациенти, след като 5 са изключени от анализа.  
 
Резултати
В края на лечението, комбиниран отговор е имало при 36% в групата на монотерапия с пегилиран интерферон и 41% в групата на комбинирана терапия от пегилиран интерферон/рибавирин, която разлика не е значима (P = 0.60).
Пост-терапевтичният рецидив е обичаен и за двете групи.
В края на проследяването, комбинираният траен отговор е 20% в групата на монотерапия с пегилиран интерферон и 16% в групата на комбинирана терапия, отново незначителна разлика (P = 0.49).
Ако се погледне само НВV вирусния товар, само около 8% от участниците общо са постигнали трайно неоткриваема HBV ДНК (< 400 копия/mL)
И двете групи са претърпели понижение на HBV ДНК (средна промяна -3.9 срещу -2.66 log copies/mL, съответно) и слабо намаление на HBsAg (-0.56 срещу -0.34 log IU/mL, съответно).
HBV ДНК се е възстановила сред приключване на лечението, но HBsAg остава на нивата, достигнати в края на лечението.
При нито един пациент няма загуба на HBsAg, което показва изчистване на инфекцията.
Комбинираната терапия от пегилиран интерферон/рибавирин като цяло се понася добре, но е свързана с по-висока процент на анемия и неутропения в сравнение със само пегилиран интерферон.
 
"Лечението с peginterferon alfa-2a е довело до ограничен прочент траен отговор при HBeAg отрицателни пациенти с хроничен хепатит В," заключават авторите на проучването. "Добавянето на рибавирин не е довело до подобряване отговора на терапията." "Пегилираният интерферон...е било препоръчан като първа линия на лечение за [HBeAg] отрицателни пациенти с хроничен хепатит В; обаче, данните в подкрепа на тази препоръка са получени от едно единствено рандомизирано контролирано изследване," пише Jules Dienstag от Harvard Medical School в придружаваща редакционна статия. "Това проучване оспорва  ползата и ограничава притегателната сила на терапията с пегилиран интерферон за HBeAg отрицателен хроничен хепатит В."
 
"В крайна сметка това важно проучване...при HBeAg отрицателен хроничен хепатит B не само показва липсата на ефект от добавянето на рибавирин към пегилиран интерферон, но също така оспорва и предпоставката, че пегилираният интерферон трябва да остане първа линия на лечение за тази категория хроничен хепатит В," продължава той. "И за двата вида хроничен хепатит В - HBeAg реактивен и негативен - ограничената добавена ефикасност на пегилирания интерферон над пероралните средства, по-високата му цена и разхода на ресурси, както и значително по-лошата му поносимост взети заедно намаляват неговата привлекателност като лечение, да не говорим пък като първа линия на избор."
 
Изследователите са от: Department f Gastroenterology and Hepatology, Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, Netherlands; Department of Gastroenterohepatology, Istanbul University Medical School, Istanbul, Turkey; Department of Internal Medicine 3, Gastroenterology and Hepatology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria; Department of Infectious Diseases, Istanbul University Cerrahpasa Medical School, Istanbul, Turkey; Department of Gastroenterology, Turkiye Yuksek lhtisas Hospital, Ankara, Turkey; Department and Clinic of Infectious Diseases, Hepatology and Acquired Immune Deficiences, Medical University Wroclaw, Wroclaw, Poland; Second Medical Department, Aristototle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece; Department of Gastroenterology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey; Department of Pathology, Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, Netherlands; Department of Epidemiology and Biostatistics, Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.

Референции

V Rijckborst, MJ ter Borg, Y Cakaloglu, and others (PARC Study Group). A Randomized Trial of Peginterferon ?-2a With or Without Ribavirin for HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B. American Journal of Gastroenterology 105(8): 1762-1769 (Abstract). August 2010.

J Dienstag. Peginterferon Therapy for HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B: Less Than Meets the Eye (Editorial). American Journal of Gastroenterology 105(8): 1770-1772 (Free full text). August 2010.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.  
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C