Считано от 16 октомври пациентите ще доплащат за лечението с Viread

Считано от 16 октомври НЗОК ще заплаща максималната сума от 271.31 лв за лечението на хроничен хепатит В с препарати с активна съставка Tenofovir disoproxil.

Те биват произвеждани от две фармацевтични компании - Gilead (под търговското наименование Viread), с който се лекуват всички пациенти и който към този момент струва 406,30 лв, и Mylan (под търговското наименование Tenofovir disoproxil Mylan), които са регистрирали генеричната формула на стойност 271.31 лв.

  Снимка
  Tenofovir disoproxil Mylan
  Снимка
  Viread

  Пациентите имат две възможности: да останат на Viread като доплащат ежемесечно 134,99 лв, или превключат терапията си към Tenofovir disoproxil Mylan, за да избегнат доплащане. Съветваме пациентите да осъществят контакт със своите лекари, за да обсъдят  детайлите около своето лечение.

  Актуализирано на 16.10.2017: Отправихме към НЗОК запитване каква е процедурата, която пациентите следва да спазят при промяна на терапията; по-долу поместваме получения отговор от пресцентъра на Национална Здравноосигурителна каса:

   ''Във връзка с Вашия въпрос Ви информирам следното: С актуализация на приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), в сила от 16 октомври 2017 г., е настъпила промяна в референтната стойност, заплащана от НЗОК за лекарствените продукти с международно непатентно наименование (INN) Tenofovir disoproxil. С решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти от 20.09.2017 г. е намалена цената със 134,72 лв. на лекарствения продукт Tenofovir disoproxil Mylan Film coated tablet 245 mg x 30, който е референт в групата.
  Във връзка с горепосочената промяна в ПЛС, в НЗОК е постъпило писмо с вх. №30-01-33/10.10.2017г. от упълномощения представител (УП) на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт Viread film-coated tablet 245 mg x 30 - Gilead Sciences International Ltd., UK. Упълномощеният представител ни уведомява, че е в невъзможност да увеличи размера на предоставяната отстъпка в полза на пациентите, така че те да не доплащат за този лекарствен продукт след настъпилата промяна в референтната стойност. На практика това ще наложи доплащане от страна на пациентите за посочения лекарствен продукт, в сила от 16 октомври 2017г.
  С цел недопускане прекъсване на лечението на пациентите със заболявания с МКБ кодове B18.1,K74.0,K74.6 и своевременно осигуряване достъп до лекарствена терапия, по изключение е допустимо личните лекари, в действащите протоколи ("Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК"), с които е назначена и утвърдена терапия с лекарствения продукт Viread film-coated tablet 245 mg x 30, да коригират НЗОК-кода и наименованието на лекарствения продукт. Тази възможност е допустима в случаите, при които пациентите нямат възможност за доплащане и желаят терапията INN Tenofovir disoproxil да бъде напълно безплатна.
  При пациентите с действащи протоколи за лекарствен продукт с INN Tenofovir disoproxil и търговско наименование Viread film-coated tablet 245 mg x 30, за който ще се наложи доплащане от страна на пациента, е необходимо да се извърши следното:

  1. При поредното месечно издаване на рецептурна бланка след 16 октомври 2017г., личният лекар следва да уведоми ЗОЛ за промяна в реимбурсната стойност и за необходимостта от доплащане, както и за наличието на друг лекарствен продукт със същия INN, който е напълно безплатен за пациента.
  2. В случаите, когато ЗОЛ изрази желание за смяна на лекарствения продукт Viread film-coated tablet 245 mg x 30 поради невъзможност за доплащане, личният лекар следва да го уведоми, че е препоръчително смяната да се съгласува с лекуващия екип, издал протокола и проследяващ лечението;
  3. При изразено от страна на ЗОЛ информирано съгласие за смяна на лекарствения продукт Viread film-coated tablet 245 mg x 30, с цел избягване на доплащане, съгласието се обективира с подписване на амбулаторния лист. В амбулаторния лист, в полето „назначена терапия“, личният лекар вписва, че лекарственият продукт се заменя поради изразено информирано съгласие на пациента, и нанася корекции в действащия "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК" – променя НЗОК-кода и наименованието на лекарствения продукт. Върху отразената корекция е необходимо личният лекар да постави подпис и личния си печат;
  4. На рецептурната бланка личният лекар предписва лекарствения продукт, който е напълно безплатен, със съответстващите му реквизити – НЗОК-код и наименование на лекарствения продукт.''