Според изследване 107, 59% от всички пациенти с терапевтичен режим на база телапревир са постигнали SVR след като преди това са преминали поне един курс на лечение за вирусна инфекция от хепатит С, при който не са постигнали SVR

Автор: Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Дата: 15 април 2010
 
Разпространил: www.businesswire.com
 
-56% от пациентите - нулеви респондери (nullresponders) на предходно лечение са постигнали SVR с 48-седмичен режим (схеми) на база телапревир
-97% от пациентите с рецидив при предходно лечение и 55% от частично отговорилите на предходното лечение са постигнали SVR при 24-седмичен или 48-седмичен режим базиран на телапревир
 
ВИЕНА--(BUSINESS WIRE)--Във връзка с едно устно изложение, направено на 45-та Годишна среща на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL) във Виена, Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) днес съобщи, че 59 процента от всички пациенти в Изследване 107, получили комбиниран терапевтичен режим на база телапревир, са постигнали траен вирусологичен отговор (SVR) след неуспех да постигнат SVR при поне един предходен курс на лечение на НСV инфекция. Конкретно, 56% от нулевите респондери на предходно лечение (n=27) са постигнали SVR след лечение с 48-седмичен комбиниран режим, базиран на телапревир, а 97% от пациентите с рецидив при предходно лечение (n=29) и 55% от частично отговорилите на предходното лечение (n=29) са постигнали SVR при 24-седмичен или 48-седмичен комбиниран режим, базиран на телапревир. Десет пациенти (9%, n=117) са прекратили всякаква терапия поради нежелани лекарствени реакции, като обривът е най-честата причина за това.
 
Изследване 107 е едно открито (open-label) изследване, фаза 2 с преход към следваща фаза на пациенти, които не са постигнали SVR след като са получавали пегилиран интерферон (Peg-IFN) и рибавирин (RBV) в контролните групи на фаза 2 от PROVE изпитанията на телапревир. Телапревир е орален НСV протеазен инхибитор, в процес на изпитване, разработван от Vertex съвместно с Tibotec и Mitsubishi Tanabe Pharma. Фаза 3 на регистрационната програма за телапревир е пред завършване както при терапевтично-наивни, така и при неуспели в лечението на НСV пациенти. Фаза 3 на изпитанието REALIZE оценява 48-седмична схема (режим) на лечение, базирана на телапревир, при терапевтично-неуспели пациенти, включително и нулеви респондери (респонденти). През втората половина на 2010 г. Vertex планира да кандидатства пред Американската агенция за храни и лекарства (FDA) за одобрение на телапревир като ново лекарство както за терапевтично-наивни, така и за терапевтично-неуспели пациенти.
 
“Повечето от пациентите с генотип 1, при които първият режим на лечение e бил пегилиран интерферон и рибавирин, не са постигнали SVR и имат малко възможности за последващо повторно лечение на заболяването си," казва Thomas Berg, M.D., Клинични разработки, Секция по хепатология, Университетска клиника, Лайпциг, Германия. "Лечението с базирани на телапревир терапевтични режими в Изследване 107 доведе до постигане на 59% SVR при всички групи пациенти, записани в изследването, като 56% от най-трудните за лечение пациенти - нулевите респондери са постигнали SVR с 48-седмичен терапевтичен режим базиран на телапревир."
 
"Изследване 107 дава важна информация за потенциалната бъдеща употреба режими на база телапревир при лечението на пациенти, неотговорили на утвърдени понастоящем терапии,” казва Robert Kauffman, M.D., Ph.D., Старши вицепрезидент на Vertex, Клинични разработки и главен медицински директор. “Въз основа на получената информация от Изследване 107, както и данните от клиничното изпитание PROVE 3 смятаме, че 48-седмичният терапевтичен режим може да увеличи вероятността някои от терапевтично-неуспелите пациенти да постигнат SVR. В нашето изпитване REALIZE, фаза 3, при терапевтично-неуспели пациенти, ние оценяваме един 48-седмичен терапевтичен режим и в момента изчакваме окончателните резултати за SVR, които се очакват през третото тримесечие." 
Изследване 107 - замисъл и резултати 
Изследване 107 е едно открито изследване, фаза 2 с преход към следваща фаза, на телапревир в комбинация с Peg-IFN и RBV при пациенти, лекувани преди това с Peg-IFN и RBV в някоя от контролните групи на изпитания PROVE 1, PROVE 2 или PROVE 3, които не са постигнали SVR. Пациентите в Изследване 107 са отчетливо характеризирани на базата на техния антивирусен отговор, документиран в резултат на участието им в контролните групи на клиничните изпитания PROVE, като нулеви респондери, частични респондери, рецидивирали или такива с пробив.
 
Когато Изследване 107 започва, всички пациенти е трябвало да получат телапревир комбиниран с Peg-IFN и RBV в продължение на 12 седмици, след това още 12 седмици Peg-IFN и RBV или общо 24 седмици терапия. Правилата изискват пациент, който до 4-та седмица не постигне нива на НСV РНК от 25 IU/mL или по-малко, да прекрати всякакво лечение. През 2008 г. Изследване 107 бе коригирано и претърпя няколко промени, най-важната от които бе в продължителността на лечение. Промените в продължителността на лечението бяха направени с цел да се даде на пациентите по-голяма възможност за постигане на SVR. След корекциите само пациенти, които на 4-та седмица не са постигнали НСV РНК от 100 IU/mL или по-ниска, трябва да спрат терапията. Освен това, нулевите респондери на предходно лечение получават 48-седмичен терапевтичен режим на база телапревир. Пациентите с рецидив на предходно лечение, с вирусен пробив на предходно лечение и частичен отговор на предходно лечение са имали право да получат, в зависимост от отговорите им, 24-седмичен терапевтичен режим базиран на телапревир, ако са постигнали неоткриваема НСV РНК на 4-та и 12-та седмици, в противен случай тези пациенти получавали 48-седмичен режим.
 
В Изследване 107 са участвали общо 117 пациенти, от тях 51 души с нулев отговор на предшествуващо лечение, 29 пациенти с частичен отговор на предшествуващо лечение, 8 пациенти с вирусен пробив на предшествуващо лечение и 29 пациенти с рецидив на предшествуващо лечение.
 
В Изследване 107 общият процент на SVR е 59%, а общият процент на рецидиви - 16%. Процентите на траен вирусологичен отговор в отделните групи на Изследване 107 са както следва:
 
SVR в Изследва-   
не 107
 
Разпределяне за лечение 1:
12 седмици телапревир, Peg-IFN & RBV, следвани от 12 седмици само Peg-IFN & RBV
 
Разпределяне за лечение 2:
12 седмици телапревир, Peg-IFN & RBV, следвани от 36 седмици само Peg-IFN & RBV
 
Неразпределени:
(2 пациенти  прекъснали всякаква терапия преди 12-та седмица и затова определени като  неразпределени)
 
Всичко:
Общо
Проценти SVR
 
60%
(49 от 81)
 
53%
(18 от 34)
 
100%
(2 от 2)
 
59%
(69 от 117)
  • Предишен нулев отговор1
 
17 %
(4 от 24)
 
56%
(15 от 27)
 
-
 
37%
(19 от 51)
  • Предишен частичен отговор2
 
60%
(15 от 25)
 
0%
(0 от 3)
 
100%
(1 от 1)
 
55%
(16 от 29)
  • Предишен вирусен пробив3
 
86%
(6 от 7)
 
0%
(0 от 1)
 
-
 
75%
(6 от 8)
  • Предходен рецидив4
 
96%
(24 от 25)
 
100%
(3 от 3)
 
100%
(1 от 1)
 
97%
(28 от 29)
1 Определени като пациенти, постигнали спад на вирусния товар по-малък от 1 log10 на 4-та седмица или 2 log10 или по-малко на 12-та седмица при предходната терапия
2 Определени като пациенти, постигнали вирусен спад над 2 log10 на 12-та седмица, които обаче са имали откриваема НСV РНК на 24-та седмица
3 Определени като пациенти  имащи неоткриваема НСV РНК, но рецидивирали след края на лечението
4 Определени като пациенти  имащи неоткриваема НСV РНК в края на лечението с Peg-IFNи RBV, но рецидивирали по-късно
Изследване 107 -  безопасност и поносимост
Нежеланите лекарствени реакции, съобщени в Изследване 107 са сходни с тези, отчетени в предходни проучвания, фаза 2, на телапревир. Най-често съобщаваните нежелани реакции са обрив (всички видове), умора, сърбеж и главоболие. Прекратяване на всякаква терапия поради нежелани реакции е имало при 10 пациенти (9%; n=117), като най-често срещана причина за прекъсването е обривът. 
За Telaprevir
Телапревир е орален инхибитор на НСV протеазата - ензим от жизнена важност за вирусната репликация, в процес на изпитание, и се оценява като част от глобалната програма за регистрацията му, фаза 3, при над 2,200 терапевтично-наивни и терапевтично-неуспели пациенти. При разработката на телапревир Vertex работи съвместно с  Tibotec и Mitsubishi Tanabe Pharma. Vertex си запазва търговските права върху телапревир в Северна Америка. Tibotec има права да търгува с телапревир в Европа, Южна Америка, Близкия изток и други страни. Mitsubishi Tanabe Pharma има права да търгува с телапревир в Япония и някои държави от Далечния изток. 
За хепатит С
Хепатит С е чернодробно заболяване, причинено от вируса на хепатит С (НСV), който се открива в кръвта на хората, страдащи от тази болест6. Хроничната инфекция с НСV засяга до 3.9 милиона души в Съединените щати1 и се разпространява чрез директен контакт с кръвта на заразени лица6. Въпреки че много хора с НСV инфекция може да нямат симптоми, то други може да имат такива симптоми като умора, повишена температура, жълтеница и коремни болки.6 Хроничният НСV може да доведе до сериозни чернодробни проблеми включително чернодробно увреждане, цироза, чернодробна недостатъчност или рак на черния дроб.6 По-голяма част от пациентите, заразени с НСV, са родени в периода 1946 - 1964 г. и съставляват два от всеки три случая на хроничен НСV.7 Повечето пациенти, заразени с НСV не подозират за инфекцията си.1 Очаква се през следващите 20 години общите годишни медицински разходи за пациенти с НСV инфекция да нараснат повече от два пъти - от 30 милиарда щ.д. понастоящем на близо 85 милиарда щ.д.7
 
Сегашните терапии за хепатит С обикновено водят до устойчив вирусен отговор при половината от пациентите с НСV, генотип 1 - най-често срещания щам на вируса.2,3,4 Ако лечението е неуспешно и пациентите не постигнат SVR, те са застрашени от прогресивно заболяване на черния дроб. 8,9,10,11 Рискът от чернодробна недостатъчност, рак на черния дроб или смърт след неуспешно лечение на НСV се оценява на 23% след 4 години и 43% след 8 години.9
За Vertex
Vertex Pharmaceuticals Incorporated е световна биотехнологична компания, която се занимава с откриване и разработване на авангардни лекарства, съставени от малки молекули и предназначени за сериозни заболявания. Стратегия на компанията е да търгува със своите продукти както самостоятелно, така и в сътрудничество с големи фармацевтични фирми. Лекарствата от производствената листа на компанията, които са в процес на завършване или в производство, са в областта на вирусните заболявания, кистозна фиброза, възпаления, автоимунни заболявания, епилепсия, рак и болка. 
 
Vertex е съоткривател на протеазния инхибитор на ХИВ - Lexiva - съвместно с GlaxoSmithKline.
 
Lexiva е регистрирана търговска марка на групата компании GlaxoSmithKline.
 
1 Institute of Medicine. Hepatitis and Liver Cancer: A National Strategy for Prevention and Control of Hepatitis B and C. Available at: http://www.iom.edu/Reports/2010/Hepatitis-and-Liver-Cancer-A-National-Strategy-for-Prevention-and-Control-of-Hepatitis-B-and-C.aspx. Accessed March 29, 2010.
2 Manns MP, McHutchison JG, Gordon SC, et al. Peginterferon alfa-2b plus ribavirin compared with interferon alfa-2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C: a randomised trial. Lancet. 2001;358:958-965.
3 Fried MW, Shiffman ML, Reddy KR, et al. Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med. 2002;347:975-982.
4 McHutchison JG, Lawitz EJ, Shiffman ML, et al; IDEAL Study Team. Peginterferon alfa-2b or alfa-2a with ribavirin for treatment of hepatitis C infection. N Engl J Med. 2009;361:580-593.
5 McHutchison, JG, Manns, MP, Muir, AJ. Retreatment with Telaprevir, Peginterferon, and Ribavirin for Chronic HCV Infection. N Engl J Med 2010; 362(14): 30-41.
6 Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C Fact Sheet: CDC Viral Hepatitis. Available at: http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/PDFs/HepCGeneralFactSheet.pdf. Accessed April 2, 2010.
7 Pyenson, B., Fitch, K., Iwasaki, K. Consequences of Hepatitis C Virus (HCV): Costs of a Baby Boomer Epidemic of Liver Disease. Milliman, Inc. This report was commissioned by Vertex Pharmaceuticals, Inc. May, 2009.
8 Davis, G.L., Alter, M. J. , El-Serag, H. Clinical-Liver, Pancreas, and Biliary Tract. Journal of Gastroenterology. 2010;138: 513-521.
9 Veldt, B.J., Heathcote, J., Wedmeyer, H. Sustained virologic response and clinical outcomes in patients with chronic hepatitis C and advanced fibrosis. Annals of Internal Medicine. 2007; 147: 677-684.
10 Morgan T.R, Ghany MG, Kim HY, Snow KK, Lindsay K, Lok AS. Outcome of sustained virological responders and non-responders in the Hepatitis C Antiviral Long-Term Treatment Against Cirrhosis (HALT-C) trial. Hepatology. 2008;50(Suppl 4):357A (Abstract 115).
11 Volk, Michael I., Tocco, Rachel, Saini, Sameer, Lok, Anna S.F. Public Health Impact of Antiviral Therapy for Hepatitis C in the United States. Hepatology.2009;50(6):1750-1755. 
Специално внимание на изявленията, насочени към бъдещето 
Това съобщение за пресата съдържа изявления от прогнозен характер, включително изявления отнасящи се до: (i) регистрационната програма, фаза 3 на телапревир, която е пред завършване и очакванията, че компанията ще получи окончателните SVR резултати от изпитанието REALIZE, фаза 3 през третото тримесечие на 2010 г., (ii) плана на компанията да кандидатства пред Американската агенция за храни и лекарства (FDA) през втората половина на 2010 г. за одобрение на телапревир като ново лекарство както за терапевтично-наивни, така и за терапевтично-неуспели пациенти, (iii) Изследване 107, което предоставя важна информация за потенциалната бъдеща употреба на базирани на телапревир схеми на лечение на пациенти, неотговорили на одобрените понастоящем терапии, и  (iv) убеждението на компанията, че един 48-седмичен режим на лечение може да увеличи вероятността, че някои терапевтично-неуспели пациенти ще успеят да постигнат SVR. И въпреки че компанията смята, че прогнозните изявления, съдържащи се в съобщението до пресата, са акуратни, има редица фактори, които биха могли да доведат до реални събития или резултати, различаващи се съществено от тези, посочени в прогнозните изявления. Наред с други неща, тези рискове и съмнения включват възможността резултатите от всяко от клиничните изпитания на телапревир (включително текущите клинични изпитания фаза 3) могат да се окажат неблагоприятни или по-малко благоприятни от резултатите, получени от предходни изследвания, включително и Изследване 107; че може да има различно тълкуване на данните, получени от едно или повече от клиничните изпитания на компанията; че регулаторните органи ще изискват по-обстойни данни за телапревир от очакваното при кандидатстване за одобрението му от Агенцията за храни и лекарства; че бъдещи конкурентни или други пазарни фактори могат да повлияят неблагоприятно на кандидат-продуктите на компанията и други рискове, изброени в раздел “Рискови фактори” в годишния доклад на Vertex и в тримесечните доклади, представени на Комисията по ценните книжа и фондовите борси и достъпни чрез интернет страницата на компанията в www.vrtx.com. Компанията не е задължена да актуализира информацията, съдържаща се в настоящото съобщение за пресата, при наличие на нова информация.
 
Първоначален източник: http://www.businesswire.com/news/home/20100415005890/en
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C