Телапревир (Telaprevir) увеличава процентите на траен вирусологичен отговор и съкращава продължителността на лечението на новолекувани пациенти с хепатит С

Дата: 02 ноември 2010
Автор: Liz Highleyman
 
РЕЗЮМЕ: NS34A протеазният инхибитор на вируса на хепатит С (НСV) telaprevir, произведен от Vertex Pharmaceuticals, добавен към пегилиран интерферон плюс рибавирин подобрява процентът на траен вирусологичен отговор при пациенти с трудно лечимия НСV генотип 1, които не са били лекувани преди това, и дава възможност на много от тях да намалят продължителността на лечението на 24 седмици, според 2 проучвания, фаза 3, представени тази седмица на Срещата по проблемите на черния дроб на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD 2010) в Бостън.
 
Текущото стандартно лечение на хроничен хепатит С се състои от пегилиран интерферон плюс рибавирин в продължение на 24 седмици (HCV генотипи 2 и 3) или 48 седмици (генотипи 1 или 4). Базиращата се на интерферон терапия може да предизвика тежки нежелани реакции (странични ефекти), обаче, а и само около половината от хората с трудния за лечение НСV генотип 1 постигат излекуване.
 
Първите нови перорални лекарства, пряко насочени към отделните етапи от жизнения цикъл на вируса (като например протеазните и полимеразните инхибитори на HCV) са в последен етап на разработка. Повечето проучвания до момента разглеждат тези средства в комбинация с пегилиран интерферон плюс рибавирин, но някои започнаха да изпитват само орални комбинации, без интерферон.
 
Една двойка HCV протеазни инхибитори - telaprevir на Vertex и boceprevir на Merck, са най-напред в линията на лекарствена разработка и много специалисти очакват, че ще  бъдат одобрени догодина.  
 
ADVANCE
 
Проучването ADVANCE, фаза 3, оценява безопасността и ефикасността на 2 терапевтични схеми, базирани на телапревир и водени от отговора, сравнени със стандарт с пегилиран интерферон/рибавирин за лечение на терапевтично-наивни пациенти с хепатит С генотип 1.  
 
Проучването включва 1088 участници. Около 60% са мъже, 9% са чернокожи (една група, която отговаря по-слабо на интерферон), 77% имат висок HCV РНК вирусен товар (>800,000 МЕ/мл), а малко над 20% са с мостова фиброза или цироза.
Всички участници са започнали лечението със 180 мкг/седмично пегилиран интерферон алфа-2а (Pegasys) плюс 1000-1200 мг/дневно адаптиран според теглото рибавирин. Пациентите са били разпределени равномерно на три групи. Хората в едната група са получили само стандартна терапия, докато останалите, рандомизирани в други две групи, са приемали също и 750 мг 3 пъти на ден телапревир в продължение на или 8, или 12 седмици.
 
Участниците, които са постигнали продължителен (удължен) бърз вирусологичен отговор (RVR) (дефиниран като неоткриваем HCV РНК вирусен товар и на 4-та, и на 12-та седмици) са били лекувани в продължение на общо 24 седмици, докато тези без продължителен RVR са лекувани общо 48 седмици.
 
Резултати
66% от пациентите в 8-седмичната група на телапревир и 68% от 12-седмичната група на телапревир са постигнали RVR на 4-та седмица, в сравнение с 9% при групата със стандартна терапия.
57%, 58%, и 8%, съответно, са постигнали продължителен RVR на 4-та и 12-та седмици.
При анализ “намерение за лечение” (intent-to-treat) значително повече пациенти от групите с телапревир са постигнали траен вирусологичен отговор (SVR), или постоянна неоткриваема HCV РНК на 24-та седмица след приключване на лечението:
-         8-седмична комбинация с телапревир: 69%;
-         12- седмична комбинация с телапревир: 75%;
-         Стандартна терапия: 44%.
Между пациентите, постигнали продължителен RVR, повечето постигат SVR във всички групи (83%, 89%, и 97%, съответно).
Процентите на рецидив след приключване на терапията са: 9% и в двете групи с телапревир и 28% в групата на стандартна терапия.
При чернокожите пациенти, 58% и 62% в 8-седмичната и 12-седмичната групи с телапревир постигат SVR, в сравнение с 25% в групата на стандартна терапия.
При лицата с напреднала фиброза или цироза процентите на SVR са съответно 53%, 62%, и 33%.
Най-честите нежелани лекарствени реакции в групите с телапревир (за които съобщават > 25% от пациентите) са отпадналост, пруритус (сърбеж), гадене, главоболие, анемия, обрив, грипоподобни симптоми, безсъние, висока температура и диария.
8% от пациентите в 8-седмичната група на телапревир, 7% в 12-седмичната група на телапревир и 4% в групата на стандартна терапия са прекратили лечението поради нежелани реакции:
-         0.5%, 1.4%, и 0.0%, съответно са прекратили поради кожен обрив;
-         3.3%, 0.8%, и 0.6%, съответно - поради анемия.
"Значително по-голяма част от пациентите са постигнали SVR с 12-седмичната и 8-седмичната комбинирани схеми базирани на телапревир...в сравнение с контролната група [на стандартна терапия]," заключават изследователите. "Профилът на телапревир на безопасност и поносимост в проучването ADVANCE съответства на профила, съобщен преди това, с подобрение в процентите на прекратилите лечение поради нежелани реакции, включително обрив и анемия."
В друг анализ от проучването ADVANCE изследователите измерили HCV РНК (с помощта на тест с граница на количествено определяне от 25 МЕ/мл) и извършили популационно секвестиране на HCV NS34A протеаза в кръвни проби от пациенти, които не са постигнали SVR.
 
Сходни проценти от пациентите в 8-седмичната и 12-седмичната групи на телапревир са претърпели вирусологичен неуспех както на 4-та, така и на 12-та седмица докато са приемали телапревир (2.7% срещу 3.3%). Но процентът на вирусологичен неуспех след 12-та седмица при приема само на пегилиран интерферон/рибавирин е малко по-висок в 8-седмичната група на телапревир в сравнение с 12-седмичната група (10.2% срещу 5.0%).
 
Терапевтичният неуспех по време на периода на продължаване с пегилиран интерферон/рибавирин  е бил свързан с “див тип” НСV и по-ниско ниво на телапревир-резистентни варианти, отбелязват учените, като предполагат, че 4 седмици допълнителен прием на телапревир може още повече да намали вероятността от вирусологичен неуспех. От 91 пациенти с налични данни за секвестиране, които имат резистентни на телапревир варианти след като не са успели да постигнат SVR, при 60% вече няма доказателства за резистентни варианти в края на изследването.
 
"Тези резултати показват, че телапревир продължава да оказва антивирусен натиск върху вариантите от див тип и по-ниско ниво на резистентност между 8 и 12 седмици, като по този начин намалява последващ вирусологичен неуспех по време на терапевтичната фаза с пегилиран интерферон/рибавирин в групата Т12 [12-седмици телапревир] ," заключават те.
 
ILLUMINATE
 
Проучването ILLUMINATE фаза 3 има за цел да потвърди използването на ръководена от отговора терапия и да прецени дали има някаква полза от удължаване общата продължителност на лечението от 24 на 48 седмици.   
 
Това проучване включва 540 терапевтично-наивни пациенти с хроничен хепатит С, генотип 1. Около 60% са мъже, почти 14% са чернокожи, а 11% имат чернодробна цироза. Всички участници започват лечение с тройна комбинация от 750 мг 3-пъти дневно телапревир, 180 мкг/седмично пегилиран интерферон алфа-2а и 1000-1200 мг/ на ден адаптиран спрямо теглото рибавирин. В това проучване няма контролна група на стандартна терапия.
 
Участниците, постигнали продължителен RVR на 4-та и 12-та седмица, са били рандомизирани на 20-та седмица да продължат с пегилиран интерферон/рибавирин (без телапревир от 12-та седмица нататък) за срок от общо или 48, или 24 седмици. Всеки, който не е постигнал удължен RVR, е бил лекуван в продължение на 48 седмици. Пациенти, при които не е имало поне 2 log спад във вирусния товар на 12- та седмица или са имали откриваема HCV РНК на 24-та седмица, са смятани за вирусологичен неуспех и са прекратили лечението.  
 
Резултати
При анализ “намерение за лечение”, общо процентът на SVR е 72% (включително 60% от чернокожите и 63% от пациентите с напреднала фиброза или цироза).
72% от участниците в проучването са постигнали RVR на 4 седмица, а 65% постигат продължителен RVR на 4 и 12 седмици; 322 пациенти с удължен RVR са били рандомизирани в 24-седмични или 48-седмични групи.
92% от пациентите в 24-седмичната група и 88% в 48-седмичната група постигат SVR.
Разликата попада в рамките на предварително определената допустима граница от 10.5%, което позволява на изследователите да заключат, че 24-седмичното лечение с нищо не отстъпва на 48 седмичното за ранно отговорили пациенти.
И при двете групи - 24-седмична и 48-седмична - 88% от чернокожите с удължен RVR са постигнали след това и SVR.
82% и 88%, съответно, от хората с напреднала фиброза/цироза, постигнали удължен RVR, след това постигат и SVR.
Общо 7% от пациентите са прекратили рано лечението поради вирусологичен неуспех.
Общо 17% от участниците са спрели приема на изследваните лекарства поради нежелани лекарствени реакции, най-често отпадналост (22 души) или анемия (12 души).
3 пациенти са прекратили поради анемия и други 3-ма поради кожен обрив по време на фазата на лечение с телапревир.
"При пациентите постигнали удължен RVR, 24-седмичната базирана на телапревир схема с нищо не отстъпва на 48-седмичната схема, базирана на телапревир," заключава екипът на ILLUMINATE.
 
"При рандомизираните пациенти с продължителен RVR има повече нежелани реакции и прекратяване на лечението поради нежелани реакции в 48-седмичната група в сравнение с 24-седмичната група," продължават те. "Тези резултати подкрепят направляваната от отговора терапия за схемите, базирани на телапревир, при терапевтично-наивни пациенти."
 
"Много пациенти понастоящем не са мотивирани да започнат терапия за хепатит С, тъй като времето за лечение е една година, а процентът на излекуване при утвърдените терапии е нисък," казва Kenneth Sherman от Медицинския колеж на University of Cincinnati в комюникето на Vertex. "Данните от проучването ILLUMINATE са изключително насърчителни и показват, че високият процент на вирусно излекуване н по-кратка продължителност на лечението могат да бъдат възможни за по-голяма част от хората, които не са лекувани преди това."
 
"Във Фаза 3 на програмата ни, стартирането с 12 седмици базирана на телапревир комбинирана терапия води до значително подобрение в процентите на вирусно излекуване независимо от расата, степента на чернодробно увреждане или опита от предишно лечение people," казва Robert Kauffman, старши вицепрезидент и медицински директор на Vertex в комюнике на компанията. "Резултатите от проучванията ADVANCE и ILLUMINATE представляват важен нов етап в разработването на телапревир и дават надежда на лекари и милионите хора, които живеят с хепатит С и се нуждаят от нови и по-ефективни лекарства."
 
Vertex обявиха миналата седмица, че партньорът им Tibotec започва ново многонационално клинично изпитване от Фаза 3, за терапевтично-наивни пациенти, наречено OPTIMIZE, с цел изпитване на по-удобна схема за прием на телапревир - два вместо три пъти дневно.
 
Изследователите са от:
Jacobson study (ADVANCE): Weill Cornell Medical College, New York, NY; Duke University Medical Center, Durham, NC; Royal Free and University College, London, UK; St Louis University School of Medicine, St Louis, MO; University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA; California Pacific Medical Center, San Francisco, CA; Hopital Beaujon, Paris, France; Vertex Pharmaceuticals, Cambridge, MA; Johann Wolfgang Goethe University Medical Center, Frankfurt am Main, Germany.
Kieffer study (ADVANCE): Vertex Pharmaceuticals, Cambridge, MA; Tibotec BVBA, Mechelen, Belgium; Tibotec Inc, Titusville, NJ. Zeuzem study (EXTEND): Johann Wolfgang Goethe University Medical Center, Frankfurt am Main, Germany; Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD; INSERM Unit 871, Lyon, France; University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, OH; University of Padova, Padova, Italy; Harvard School of Public Health, Boston, MA; Tibotec BVBA, Mechelen, Belgium; Vertex Pharmaceuticals, Cambridge, MA; Tibotec Inc., Titusville, NJ; Duke University Medical Center, Durham, NC.
Sherman study (ILLUMINATE): University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, OH; Northwestern University, Chicago, IL; Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA; University of Florida, Gainesville, FL; Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD; University of Colorado Denver, Aurora, CO; University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC; Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Cambridge, MA; Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA.
 
Референции
IM Jacobson, JG McHutchison, GM Dusheiko, and others. Telaprevir in Combination with Peginterferon and Ribavirin in Genotype 1 HCV Treatment-Naïve Patients: Final Results of Phase 3 ADVANCE Study. 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2010). Boston, October 29-November 2, 2010. Abstract 211.
TL Kieffer, DJ Bartels, J Sullivan, and others. Clinical Virology Results from Telaprevir Phase 3 Study ADVANCE. 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2010). Boston, October 29-November 2, 2010. Abstract LB-11.
KE Sherman. SL Flamm, NH Afdhal, and others. Telaprevir in Combination with Peginterferon Alfa2a and Ribavirin for 24 or 48 weeks in Treatment-Naive Genotype 1 HCV Patients who Achieved an Extended Rapid Viral Response: Final Results of Phase 3 ILLUMINATE Study. 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2010). Boston, October 29-November 2, 2010. Abstract LB-2.
 
Друг източник
Vertex Pharmaceuticals. New Data From Phase 3 Studies Showed Superior SVR (Viral Cure) Rates Achieved with Telaprevir-Based Combination Therapy in People with Hepatitis C, Regardless of Race or Stage of Liver Disease. Press release. October 30, 2010.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C