Важни резултати: Boceprevir & Telaprevir

Автор: Alan Franciscus, главен редактор
Дата: 1 септември 2010
 
През август 2010 г. Merck/Schering и Vertex съобщиха интересни новини относно най-важните резултати от проучвания, фаза 3. Последните данни на Merck обхващат употребата на техния HCV протеазен инхибитор, boceprevir (боцепревир), в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин при пациенти с НСV генотип 1, които преди това не са били лекувани (терапевтично-наивни) и лица с изкарали неуспешно предходен курс на терапия от пегилиран интерферон плюс рибавирин. Данните на  Vertex включват едно изследване на техния НСV протеазен инхибитор, telaprevir (телапревир), използван в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин за лечение на терапевтично-наивни пациенти с НСV генотип 1.
 
Това са данните за които всички ние очаквахме да чуем - с едно изключение - все още чакаме да разберем резултатите от изследването фаза ІІІ на тройна терапия с телапревир  (пегилиран интерферон плюс рибавирин) на лица, които не са постигнали SVR при предходен курс на лечение с комбинирана терапия от пегилиран интерферон и рибавирин.
 
За съжаление трите проучвания включват само най-важните резултати, така че за по-задълбочена информация ще трябва да изчакаме до АASLD (Американската асоциация за изучаване болестите на черния дроб) конференцията. Тези резултати, обаче, дават надежда, че новите тройни комбинации от НСV протеазни инхибитори, пегилиран интерферон и рибавирин, ще повишат ефективността за хора, които не са били лекувани никога и за тези, които са били лекувани, но не са постигнали  SVR.      
Boceprevir – фаза III - най-важни резултати
Изследване HCV Sprint 2
 
Това изследване обхваща 1,097 терапевтично-наивни пациенти с HCV генотип 1.  Има 4-седмичен встъпителен период от PegIntron плюс ribavirin (без boceprevir), последван от тройната комбинация на boceprevir, PegIntron и ribavirin.  За срока и продължаването на лечението са се ръководили от типа отговор на медикаментите.1
Процентите на траен вирусологичен отговор (отрицателна HCV РНК 24 седмици след лечение или SVR) по групи са изброени по-долу: 
  1. Ако HCV РНК е отрицателна на 8-та до 24 седмица, тройната терапия е продължена за целия срок на лечение от 28 седмици; траен вирусологичен отговор (SVR) = 63%
  2. Ако HCV РНК е положителна на 8-та седмица, но неоткриваема на 24-та седмица, boceprevir е спрян на 28-та седмица, а комбинираната терапия от PegIntron/ribavirin продължена за целия срок на лечение от 48 седмици; SVR = 66%
  3. Контролната подгрупа е използвала стандарта за грижа, т.е. – Пегинтрон плюс рибавирин с продължителност на лечението от 48 седмици; SVR = 38%
В проучването са участвали и 159 пациенти афро-американци (AA) [(AA пациенти съставляват 15% от пациентската популация)]. SVR в изброените по-горе групи по продължителност на лечение в зависимост от отговора, включва: 
  1. AA – SVR = 42%
  2. AA – SVR = 53%
  3. AA – SVR = 23%
*Ако пациентите са имали положителна HCV РНК на 24-та седмица, всякакво лечение е било прекратено. 
 
Изследване HCV RESPOND 2
 
В това изследване участват 403 терапевтично-неуспели пациенти с HCV генотип 1 и включва 4-седмичен встъпителен период от PegIntron плюс ribavirin, последвани от тройната комбинация боцепревир, Пегинтрон и рибавирин с продължителност на лечението в зависимост от вида на отговора. Процентите на SVR и срокът на лечение са изброени по-долу.2
  1. Ако HCV РНК е отрицателна на 8-та и на 12-та седмица, общата продължителност на лечението е била 36 седмици; SVR = 59%
  2. Ако HCV РНК е положителна на 8-та седмица, но неоткриваема на 12-та седмица, boceprevir е спрян на 36-та седмица, а комбинацията от PegIntron/ribavirin продължава за целия срок на лечение от 48 седмици; SVR = 66%
  3. Контролната подгрупа е използвала стандарта за грижа, т.е. комбинация от PegIntron плюс ribavirin; SVR = 21%
* Ако пациентите са имали положителна HCV РНК на 12-та седмица, всякакво лечение е било прекратено. 
 
Странични ефекти (Нежелани лекарствени реакции)
 
Страничните ефекти и при двете изследвания са сходни във всички терапевтични подгрупи с изключение на анемията, която е с 20 до 27% по-висока в подгрупите с включен boceprevir. Процентът на прекратилите лечението поради който и да е страничен ефект е сходен във всички подгрупи, включително и подгрупите boceprevir. Било е допуснато използването на erythropoietin (фактор на растежа, който се използва за лечение на анемия), което може да обясни ниския процент на прекратяване на терапията поради анемия. 
Merck/Schering посочват, че възнамеряват до края на 2010 г. да са приключили с кандидатстването за одобрение за пускане на пазара на боцепревир в Съединените щати и Европа. 
Източник:  Merck & Co., комюнике.
Telaprevir – фаза III - най-важни резултати
Изследване ILLUMINATE
 
Изследването включва 540 терапевтично-наивни пациенти с HCV генотип 1. Целта му е да се установи дали има полза от удължаване общата продължителност на лечението от 24 на 48 седмици. Изследването се е ръководило от отговора - пациентите, които са били HCV РНК отрицателни на 4-та и на 12-та седмица от лечението, са били рандомизирани на 20-та седмица от лечението да получат лечение с обща продължителност или от 24, или от 48 седмици.  Общият процент на SVR на всички пациенти в изследването е 72%. Ако лечението се е ръководило от вида на отговора по време на терапията, то процентите на SVR са по-високи - 88% (24 седмици) и 92% (48 седмици). През периода, в който е използван телапревир, 6.9% от пациентите са прекратили лечението, което е подобно на процентите на прекратяване на лечение, които се наблюдават обикновено при комбинираната терапия от пегилиран интерферон плюс рибавирин.  Изследването потвърждава, че лечението с продължителност от 24 седмици е също толкова ефективно, като и 48-седмичното лечение. 
 
В това изследване не е допусната употребата на erythropoietin, както и при по-голямото изследване ADVANCE фаза ІІІ.   
 
Източник: Vertex Pharmaceutical, INC., комюнике.
 
Коментари:

Резултатите и от трите изследвания са впечатляващи, но истината ще стане ясна след като бъдат предоставени повече данни. Повече информация се очаква да бъде оповестена по време на годишната конференция на AASLD, която ще се състои в Бостън, Масачузетс от 29 октомври до 2 ноември 2010 година. Скоро се очаква да бъде оповестено друго проучване, фаза ІІІ на Vertex - то изследва употребата на телапревир, пегилиран интерферон и рибавирин за лечение на лица с HCV генотип 1, които не са постигнали SVR при предходен курс с пегилиран интерферон плюс рибавирин.
 
Скоро лекари и пациенти ще трябва да вземат важни решения кое лекарство да приемат въз основа на пълния набор от данни от всичките изследвания, фаза ІІІ на телапревир и боцепревир. Важните въпроси, които ще бъдат от значение за решението относно лечението, са ефективността на новата тройна протеазна терапия на НСV, колко дълго трябва да се лекува човек в зависимост от лекарството и воден от отговора, честотата и тежестта на страничните ефекти, цената на новите лекарства, допълнителни разходи за лекарства срещу страничните ефекти, допълнителни разходи за  изследвания на HCV РНК (ако лечението се ръководи от отговора), общото застрахователно покритие и ограничения, както и желанието и капацитетът на лекаря да се захване с новите терапии. Но най-важен ще бъде човекът, който живее с хепатит С и който, в крайна сметка, ще бъде отговорен за процеса на вземане на решение относно лечението.    
 
Забележки:
1 Boceprevir (800 мг три пъти на ден), PegIntron (1.5 mcg/кг/седмично) и ribavirin (600-1,400 мг на ден)
2 Тройна комбинация (телапревир, пегилиран интерферон, рибавирин).  Telaprevir не е даван повече от 12 седмици.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C