Витамин D увеличава трайния отговор на базираната на интерферон терапия за хепатит С и може да подобри чернодробната фиброза

Автор: Liz Highleyman
Дата: 18 май 2010
 
РЕЗЮМЕ: Добавянето на витамин D увеличава вероятността от траен (задържан) отговор на терапията от пегилиран интерферон плюс рибавирин за хроничен хепатит С, което кара изследователите да предполагат, че недостигът на витамин D може да помогне за обясняване на добре известните расово-етнически разлики в отговора на лечението, според едно изложение, направено пред 45-та Годишна среща на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL 2010) миналия месец във Виена. Едно наскоро публикувано изследване установява, че ниските нива на витамин D са свързани с по-тежка чернодробна фиброза и слаб отговор на лечението. 
 
В изследването на EASL, S. Abu Mouch и колеги от Израел правят преценка дали включването на витамин D като добавка към стандартната терапия на хепатит С, съставена от пегилиран интерферон плюс рибавирин, би подобрило процентът на траен вирусологичен отговор (SVR), или на траен неоткриваем вирусен товар на НСV 24 седмици след края на лечението.
 
Витамин D е мощен имуномодулатор, който въздейства директно върху Т-клетките и антиген-представящите имунни клетки, и може пряко или непряко да влияе върху диференциацията и активността на CD4 Т-клетките, отбелязват изследователите. Те предполагат, че витамин D има важна роля във вродената имунна реакция срещу НСV. В допълнение, някои изследвания показват, че витамин D подобрява инсулиновата чувствителност (предиктор за по-добър отговор на лечението) и възпрепятства репликацията на НСV.
 
Най-напред изследователите измерили нивата на витамин D в група от 157 пациенти с хроничен хепатит С, лекувани в чернодробната им клиника в Израел и установили, че цели 84% са били с ниски нива, а една трета са имали “тежък дефицит” на витамин D.
 
След това те направили рандомизирано изследване на 67 пациенти. Около половината били мъже, средната възраст е била 48 години, като повечето са били с руски произход и само малка част - от израелски или арабски произход.
 
 Участниците са били рандомизирани да получават пегилиран интерферон alfa-2b (PegIntron) плюс 1000-1200 mg/дневно адаптиран спрямо теглото рибавирин в продължение на 48 седмици, с или без 1000-4000 IU/дневно витамин D3, достатъчен за повишаване на серумните нива до 32 ng/mL. По една случайност пациентите в групата на витамин D са били по-трудни за лечение отколкото тези в контролната група, тъй като са имали по-висок индекс на телесната маса и по-голям процент са били с висок вирусен товар и напреднала чернодробна фиброза.
 
Резултати
*      44% от участниците, получаващи витамин D, са постигнали бърз вирусологичен отговор (неоткриваем HCV на 4-та седмица), в сравнение с 18% в контролната група (P < 0.0001).
*      94% от участниците в групата на витамин D са постигнали пълен ранен вирусологичен отговор (неоткриваем HCV на 12-та седмица в сравнение с 48% в контролната група (P < 0.0001).
*      85% от участниците в групата на витамин D са постигнали SVR, в сравнение с 43% в контролната група (P < 0.0001).
*      Нежеланите реакции са били предимно леки и характерни като при пегилиран интерферон/рибавирин (предимно грипоподобни симптоми).
*      Не се съобщава за сериозни нежелани лекарствени реакции.
 
Тези резултати довеждат изследователите до заключение, че прибавянето на витамин D под формата на добавки към терапията с пегилиран интерферон/рибавирин за лечение на терапевтично-наивни пациенти с хронична НСV генотип 1 инфекция, подобрява значително процентите на SVR.
 
Освен това те предполагат, че недостигът на витамин D може би допринася за големите расови/етнически разлики, наблюдавани в отговорите на антивирусната терапия за НСV. Хората с африкански произход (и в по-малка степен латиносите) не отговарят така добре като белите и азиатците на базирана на интерферон терапия.
 
Хората с по-тъмна кожа произвеждат по-малко витамин D при експозиция на слънце и следователно е по-вероятно да имат по-ниски нива. Едно проучване на анкетите за здраве и хранене за периода 2000-2004 /National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES)/ установява, например, че в Съединените щати белите от неиспански произход имат средни нива на витамин D почти с 10 nmol/L по-високи от американците от мексикански произход, които от своя страна имат средни нива с над 10 nmol/L по-високи от чернокожите с неиспански произход.
 
Терапевтичен отговор и фиброза
 
Във второто изследване, публикувано в априлския брой 2010 на Hepatology, S. Petta и колеги от Италия разглеждат връзката между нивата на витамин D и хистологичния и вирусологичен отговор на базирана на интерферон терапия.
В допълнение към механизмите, описани от групата на Abu Mouch, авторите на изследването отбелязват, че витамин D може също така да възпрепятства възпалителни процеси и фиброгенеза (образуване на фиброзна съединителна тъкан).
Това изследване обхваща 197 пациенти с генотип 1 хроничен хепатит С и 49 здрави НСV отрицателни контролни субекта, съчетани по пол и възраст. Повечето от пациентите с хепатит С (167) са били лекувани с пегилиран интерферон плюс рибавирин.  
 
Нивата на 25-хидроксивитамин D са били измерени чрез течна хроматография под високо налягане. Била е измерена клетъчната експресия на цитохром 450 25-хидроксилиращи чернодробни ензими  (CYP27A1 and CYP2R1) при 34 пациенти с хепатит и 8 контролни субекта.
 
Резултати
*      Серумните нива на 25-хидроксивитамин D са били значително по-ниски при пациентите с хроничен хепатит С в сравнение със здравите контролни лица (25.07 срещу 43.06 mcg/L; P < 0.001).
*      По-ниските нива на витамин D са свързани поотделно с женския пол и чернодробно некровъзпаление.
*      Нивата на CYP27A1, но не и на CYP2R1, са пряко свързани с нивата на витамин D и са в обратна корелация с некровъзпаление.
*      Независимите предиктори на тежка чернодробна фиброза или цироза (стадий F3-F4) включват:
o       Чернодробно некровъзпаление(OR 2.235);
o       По-напреднала възраст (OR 1.043);
o       Висок феритин (протеин, който складира желязо) (OR 1.003);
o       Нисък холестерол (OR 0.981);
o       Нисък 25-дехидровитамин D (коефициент на вероятност [OR] 0.942).
*      Общо 70 пациенти (41%) са постигнали SVR.
*      При мултивариантен анализ, факторите свързани независимо един от друг с лошия отговор или с невъзможността за постигане на SVR, включват;
o       По-нисък 25-дехидровитамин D (OR 1.039);
o       По-нисък холестерол (OR 1.009);
o       Чернодробна стеатоза (мастен черен дроб) (OR, 0.971).
 
Въз основа на тези резултати, авторите на изследването заключават: “Пациентите с генотип 1 хроничен хепатит С имат ниски серумни нива [на 25-хидроксивитамин D] вероятно поради намалена експресия на  CYP27A1.”
"Ниският витамин D е свързан с тежка фиброза и лош SVR на базирана на интерферон терапия," добавят те.
 
Investigator affiliations:
Abu Mouch study: Hepatology Unit and Internal Medicine B, Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, Israel; Faculty of Medicine, Technion, Haifa, Israel; Gastroenterology, Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, Israel; Liver Unit, Ziv Medical Center, Safed, Israel.

Petta study: Cattedra ed Unità Operativa di Gastroenterologia, DiBiMIS, University of Palermo, Italy; Dipartimento di Biopatologia e Metodologie Biomediche, University of Palermo, Italy; IBIM Consiglio Nazionale delle Ricerche, Palermo, Italy; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Legale Sezione Chimica e Biochimica Medica, University of Palermo, Italy; Cattedra di Anatomia Patologica, University of Palermo, Italy; Dipartimento di Medicina e Gastroenterologia, "Alma Mater Studiorum," University of Bologna, Italy.
 
References
S Abu Mouch, Z Fireman, J Jarchovsky, and N Assy. Vitamin D supplement improve SVR in chronic hepatitis C (genotype 1) naive patients treated with peg interferon and ribavirin. 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2010). Vienna, Austria. April 14-18, 2010. (Abstract).
S Petta, C Camma, C Scazzone, and others. Low vitamin D serum level is related to severe fibrosis and low responsiveness to interferon-based therapy in genotype 1 chronic hepatitis C. Hepatology 51(4): 1158-1167 (Abstract). April 2010.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C