Устав на сдружение ХепАктив

приет на учредително  събрание, състояло  се  на  27.01.2009 г., изменен  и  допълнен  на  общо   събрание,  състояло   се   на  12.04.2009г., изменен и допълнен на общо събрание, състояло се на 20.09.2015г., изменен и допълнен на общо събрание, състояло се на 01.03.2019г.

        

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ Сдружението  е  юридическо  лице  с  нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решението на учредителното събрание.

/2/ Сдружението е организационно обособен правен субект, който съществува наред и независимо от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.2. /1/ Сдружението може да осъществява контакти с различни държавни, общински и образователни органи и институции, както и с други юридически и физически лица и с техните организации за изпълнение на отделни задачи в съответствие с целите му без това да се отразява на неговата независимост и самостоятелност.

/2/ Сдружението се създава за неопределен срок.

 

 НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Наименованието на сдружението е: „ХЕПАКТИВ”. Наименованието може да се изписва и на английски език "HEPACTIVE".

Чл.4. /1/ Седалището и адресът на управление е : град София, район Средец, ул.”Проф. Никола Михайлов” № 2, ет. 2, ап. 11.

 /2/ Пълното или съкратено наименование на сдружението, седалището и адресът на управлението му се поставят върху всички негови документи и издания.

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.5. Основни цели на сдружението са:

1.защита на правата и на социалните интереси на болните от чернодробни заболявания;

2.подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на болните от чернодробни заболявания; осигуряване на взаимопомощ между болните от чернодробни заболявания;

3.информиране за чернодробните заболявания, осигуряване на актуална и навременна информация за новостите в областта на чернодробните заболявания;

4.запознаване на обществото с особеностите на чернодробните заболявания, профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на чернодробните заболявания и проблемите на хората с чернодробни заболявания;

5.осъществяване  на контакти с подобни организации в страната и чужбина;

6.насочване на пациентите с чернодробни заболявания към компетентни специалисти в областта и оказване на съдействие;

7.защита интересите и правата на болните от чернодробни заболявания пред съответните държавни институции и органи;

8.предприемане на мерки за преодоляването на емоционалните последствия от чернодробните заболявания;

9.осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от чернодробни заболявания;

10.осъществяване на проекти, които допринасят за социалното подпомагане, приобщаване и трудова реализация на преболедували и боледуващи от чернодробни заболявания хора;

11.разработване на ефективни и активни мерки за пазара на труда, насочени към намаляване равнищата на безработицата сред боледувалите и боледуващите от чернодробни заболявания;

12.осъществяване на превантивни мерки за борба с чернодробнитe заболявания.

Чл.6. Средствата, с  които сдружението ще  постига своите  цели,  са :

1.подпомага и осъществя комуникацията между хората с чернодробни заболявания и държавните институции;

2.организиране и подпомагане на изследователски проекти в областта на лечението на чернодробнитe заболявания;

3.организиране на научни срещи, симпозиуми, конгреси, конференции, кампании и други мероприятия, спонсориране на издателска дейност в областта на профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на чернодробните заболявания, разпространение на информационни материали за чернодробните заболявания;

4.провеждане на образователни и информационни програми относно чернодробните заболявания; откриване на постоянни и временни информационни центрове в страната относно чернодробните заболявания; организиране на скрининги за вирусен хепатит, организиране на публични дискусии, пресконференции; провеждане на социално-помощна дейност и организиране на благотворителни акции за набиране на средства;

5.поддържане на контакти и сътрудничество със специализирани центрове във връзка с обмен на информация относно чернодробните заболявания, статистическите данни и положението на лицата, които страдат от тези заболявания; поддържане на контакти с компетентните органи за разрешаване на проблемите, свързани с чернодробните заболявания;

6.организиране и финансиране на други, позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Сдружението се определя като организация за осъществяване на общественополезна дейност.

 

 ЧЛЕНСТВО

 Чл.8. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице или всяко юридическо лице, което приема и изпълнява Устава на сдружението.

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.9 /1/ Членството в сдружението е доброволно.

/2/ Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет или заявление по образец, намиращ се на интернет страницата на сдружението - www.hepactive.org, по електронен път, като декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Молбата трябва да съдържа указаните в образеца данни и съгласие за употребата им от страна на сдружението при спазване на действащата нормативна уредба.   

/3/ Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите. Членството се придобива от датата на вземане на решението от Управителния съвет.

/4/ Членовете не заплащат встъпителен и годишен членски внос, освен ако Общото събрание не вземе решение такъв да бъде събиран.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.10. Всеки член на сдружението има право:

1.да участва в  дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2.да бъде избиран в неговите органи на управление;

3.да бъде информиран за  дейността на сдружението;

4.да ползва имуществото на сдружението и резултатите от дейността му съгласно разпоредбите на този устав;

5.да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление.

Чл.11. Всеки член на сдружението е длъжен:

1.да спазва разпоредбите на този устав и да изпълнява решенията на ръководните органи на сдружението;

2.да участва в дейността на сдружението и да работи активно за постигане на целите му, да защитава неговите интереси и да пази имуществото му;

3.да издига  авторитета на сдружението, да спомага   за  увеличението на неговото имущество и да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите му или го злепоставят.

Чл.12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават  върху  други  лица  при  смърт  съответно  при  прекратяване.

Чл.13. Членовете на сдружението имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В този случай те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.14. Членството в сдружението се прекратява:

1.с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет  на сдружението;

2.при смърт или поставяне под пълно запрещение;

3.поради изключване;

4.при отпадане

5.с прекратяване на сдружението

Чл.15. /1/ В случаите по чл. 14, т. 1, членството се прекратява от момента на достигане на едностранното волеизявление за прекратяване до Управителния съвет на адреса на сдружението.

/2/ Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет по предложение на Председателя на сдружението, когато:

- нарушава разпоредбите на Устава на сдружението;

- не изпълнява предвидените в чл.11 задължения;

- извършва действия, несъвместими с целите и задачите на сдружението и/или действия, които противоречат на устава и законите, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

- уронва престижа на сдружението

/3/ Решението на Управителния съвет за изключване на член може да се обжалва пред Общото събрание.

/4/ При маловажни случаи на нарушения по чл.11 Управителният съвет взема решение за отправяне на предупреждение като при повторно нарушение го изключва.

Чл.16. /1/ Неприсъствието на три или повече последователни заседания на Общото събрание без основателна причина или извън хипотезата на чл. 27, ал. 3 и 4, представлява, както и друго системно неучастие в дейността, са основания за отпадане на члена от сдружението.

/2/ Горните обстоятелства се констатират от Председателя по документите на сдружението, който докладва на Управителния съвет.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.17. Върховен орган на сдружението е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, а негов управителен орган е УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ. Управителният съвет от своя състав избира ПРЕДСЕДАТЕЛ.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.18. /1/ Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

/2/ Членовете на сдружението могат да участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Едно лице не може да представлява повече от трима членове. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19. Общото събрание:

1.изменя и допълва устава на сдружението;

2.приема правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и други вътрешни актове;

3.избира и освобождава членовете на Управителния съвет на сдружението; освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

4.взема решение за участие в други организации;

5.взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

6.приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

7.приема бюджета на сдружението;

8.приема отчета за дейността на  Управителния съвет на сдружението;

9.отменя решенията на Управителния съвет на сдружението, които противоречат на закона, устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

10.назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението;

11.одобрява годишния финансов отчет;

12.назначава и освобождава регистрираните одитори;

13.взема решение за откриване и закриване на клонове;

14.взема решения за безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице

 

СВИКВАНЕ. ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл.20. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет  на сдружението.

Чл.21. Освен по собствена инициатива Управителният съвет свиква Общото събрание и по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако Управителният съвет  не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.22. /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки член на сдружението, връчена най-малко седем дни  преди заседанието. Поканата може да бъде връчена лично, по пощата, чрез куриер, по факс или по електронна поща, като в последния случай поканата се счита връчена в момента на изпращането й на последния обявен електронен адрес.

/2/ Покана се изпраща на последния обявен адрес, факс или електронна поща. Ако лицето е сменило адреса, номера на факса или електронната поща, без да уведоми сдружението за това, поканата, изпратена на последните обявени такива, се счита за редовно връчена.

/3/ Общото събрание може да се свика и чрез публикуванe на покана в интернет сайта на сдружението на адрес : http://www.hepactive.org и в интернет форума на сдружението на адрес : http://hepatitis-bg.com, най-малко един месец преди заседанието.

/4/ Поканата следва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива то се свиква.

Чл.23. Седем дни преди заседанието на Общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

 

КВОРУМ

Чл.24. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет отлага заседанието за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, което се счита за редовно, колкото и членове да се явяват.

/2/ Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях след като се легитимират, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

 

ГЛАСУВАНЕ

Чл.25. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.26. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия /ата/ съпруг /а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително, както и до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

РЕШЕНИЯ

Чл.27. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – 50% плюс един глас от присъстващите. Решенията по чл.19, т.1 и 5 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

/2/За безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1.лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2.лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3.юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4.юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5.политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

/3/ Общото събрание може да вземе решение по всички въпроси и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Общото събрание.

/4/ Общото събрание може да взема неприсъствени решения и ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил, като в този случай членовете изпращат писмено решението си по дадения въпрос до Управителния съвет лично, по пощата, чрез куриер, по факс или по електронна поща. Председателят на УС обобщава резултатите и съставя протокол относно взетото неприсъствено решение, към който прилага и писмените решения на всеки член.

Чл.28. /1/ Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанията, освен когато всички членове присъстват и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

 

ПРОТОКОЛ

Чл.29. /1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя,  секретаря  на събранието и преброителя на гласовете. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът с прикрепения към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание се завеждат в специална книга.

/3/ Всеки член, присъствал на общото събрание има право да изисква и да следи за точното отразяване на заседанието и точното записване на решенията в протокола.

 

КОНТРОЛ

Чл.30. Всеки член на сдружението, член на Управителния съвет, председателят и прокурорът могат да сезират съда по регистрация на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението и не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.31. /1/ Сдружението се управлява и представлява  от  Управителен съвет.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.

/3/ Управителният съвет е в състав от 3 /трима/ до 9 /девет/ члена, които са членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

/4/ Първият Управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от 9 члена, е  с  мандат от 3 /три/ години.

/5/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/6/ Управителният съвет може да вземе решение за подаване на оставка преди изтичане на мандата му. В такъв случай Управителният съвет свиква в тримесечен срок извънредно Общо събрание за избор на нов Управителен съвет.

/7/ До избиране на нов Управителен съвет, досегашният Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

/8/ Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение.

/9/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да участват активно в неговата работа.

/10/ Член на Управителния съвет може да подаде оставка по всяко време, като оставката се представя на Управителния съвет. В такъв случай Управителният съвет свиква в тримесечен срок извънредно Общо събрание за избор на нов член на Управителния съвет. Новоизбраният член на Управителния съвет довършва мандата на члена, на чието място е избран.

/11/ Член на Управителния съвет може да бъде предсрочно освободен от поста си от Общото събрание по предложение на Управителния съвет или на член на сдружението в следните случаи:

1. Нарушение на Устава на сдружението;

2. Системно неучастие в заседанията на Управителния съвет;

3. Уронване престижа на сдружението.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.32. /1/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/2/ Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

/3/ Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/4/ Управителният съвет:

1.представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2.осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

3.приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

4.взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

5.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това.

6.подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

7.подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

8.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

9.приема правила за работата си и избира от състава си Председател.

10.приема и изключва членове.

11.определя адреса на сдружението;

12.обсъжда и решава всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

 

ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 33. /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

/2/ Заседанията се свикват с писмена покана до всеки член на сдружението, връчена най-малко седем дни преди заседанието. Поканата може да бъде връчена лично, по пощата, чрез куриер, по факс или по електронна поща, като в последния случай поканата се счита връчена в момента на изпращането й на последния обявен електронен адрес.

/3/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен в случаите, предвидени в чл. 32, ал. 4, т. 4 и 5 от устава, както и решенията по чл. 14, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел в случай на ликвидация, които се вземат с мнозинство от всички членове.

/5/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/6/ Управителният съвет може да вземе решение по всички въпроси и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

/7/ Управителният съвет може да взема неприсъствени решения и ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил, като в този случай членовете на Управителния съвет изпращат писмено решението си по дадения въпрос на Председателя лично, по пощата, чрез куриер, по факс или по електронна поща. Председателят обобщава резултатите и съставя протокол относно взетото неприсъствено решение, към който прилага и писмените решения на всеки член.

/8/ Въпросите, по които гласовете в УС се разпределят поравно "за" и "против", се отнасят от Председателя на УС за решение на първото следващо заседание на Управителния съвет; в случай, че гласовете отново се поделят по равно, въпросът се отнася от Председателя на УС за решаване от Общото събрание на сдружението.

/9/ Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1.съществена промяна на дейността на сдружението;

 2.съществени организационни промени;

3.дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4.вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

                  

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 34./1/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

/2/ Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.35./1/ От   своя   състав   Управителният съвет избира Председател.  Председателят се избира за срока на мандата на Управителния съвет. Първият председател се избира за срок от 3 /три/ години. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

/2/ Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

/3/ Председателят:

1.организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2.организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

 3.сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

4.представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

5.докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

 

КОНТРОЛ

Чл.36. Всеки заинтересован член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, с този устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.37. Председателят носи отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

ИМУЩЕСТВО

Чл.38. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимото и недвижимото имущество, вземания и  други права,  регламентирани от закона.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.39. Източници на средства на сдружението са:

1.топанската дейност, предвидена в настоящия устав,

2.дарения и спонсорство; 

3.в случай, че Общото събрание вземе решение да бъде събиран членски внос, същият е източник на средства;

4.международни фондове и програми  и  други,   незабранени от закона източници.

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.40. /1/ Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет: 

1.издателска  и  печатна дейност  на материали, свързани с дейността на сдружението;

2.разпространение на печатни издания;

3.рекламна дейност,  

4.консултантска дейност;

5.организиране на курсове,

6.интернет сайтове и поддръжката им;   

7.всяка друга дейност, незабранена от закона и настоящия устав.

/2/ Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия устав и ще ползва приходите от нея само за постигане на целите на сдружението.

/3/ Извършването на дейността по ал.1 се подчинява на условията и реда, определени от законите, които я регулират.

/4/ Сдружението не разпределя печалба.

/5/ В качеството си на юридическо лице Сдружението може да учредява търговски дружества.

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл.41. Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този устав, съгласно предвиденото в Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на сдружението.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.42. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.43. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Чл.44. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл.45./1/ В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Чл.46. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл.47. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл.48. Сдружението не разпределя печалба.

         

КНИГИ   НА   ДРУЖЕСТВОТО

Чл.49. /1/ На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря на събранието и преброителя на гласовете  и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

 /2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.

        

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.50. Дружеството се прекратява:

1.по решение на Общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

                 

ЛИКВИДАЦИЯ

 Чл.51./1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация освен в случаите на преобразуване на сдружението.

/2/ Ликвидацията се извършва от ликвидатор/и/, избран/и/ от Общото събрание на сдружението. Той /те/  извършва/т/ предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

/3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

/4/ Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1.учредителите и настоящите и бившите членове;

2.лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3.ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

4.съпрузите на лицата по т. 1 - 3;

5.роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

6.юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

/5/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество ще се предостави на друго юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, което има същата или близка нестопанска цел.

/6/ Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

        

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 52. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 53. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “ХЕПАКТИВ”, състояло се на 27.01.2009 година в град София, изменен  и  допълнен  на  Общо събрание,  състояло   се   на  12.04.2009г., изменен и допълнен на Общо събрание, състояло се на 08.07.2012г., изменен и допълнен на Общо събрание, състояло се на 20.09.2015г., изменен и допълнен на Общо събрание, състояло се на 01.03.2019г.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:


1.Силвана   Цочкова  Лесидренска - председател

2. Тошка   Панчева   Иванова - член на УС

3. Радослав Божидаров Русинов - член на УС