AASLD 2013: Тенофовир за хепатит В продължава да е безопасен и ефективен и след 7 години

Автор: Liz Highleyman
Дата: 4 декември 2013
 
Пациенти с хроничен хепатит В, лекувани с тенофовир (Viread) в продължение на 7 години, са запазили вирусната супресия и нормализиране на чернодробните ензими, а процентът на серологичен отговор продължава да расте, според постер, представен на 64-та Среща по проблемите на черния дроб на AASLD, състояла се миналия месец във Вашингтон, DC. Дългосрочните странични ефекти, свързани с бъбреците и костите, продължават да се срещат рядко.
 
Нуклеозидните/нуклеотидните антивирусни препарати като тенофовир (Viread) или ентекавир (Baraclude) потискат ефективно репликацията на вируса на хепатит В (HBV), но обикновено не ликвидират вируса, което налага дългосрочен прием.
 
Patrick Marcellin и колегите му от University of Paris представиха най-новите резултати от Проучване 102 и Проучване 103 – двойка проучвания, фаза 3, за оценка на тенофовир при пациенти, съответно отрицателни и положителни за „е” антиген на хепатит В (HBeAg).
 
Участниците и в двете проучвания на произволен принцип са били избрани да получават 300 мг тенофовир веднъж дневно или 10 мг адефовир (Hepsera) в продължение на 1 година, след което са могли да изберат да продължат с тенофовир в открито проучване в продължение на до 8 години. Хората, които продължавали да имат откриваем вирус въпреки тенофовира, са имали възможност да добавят и емтрицитабин (Emtriva).
 
Заедно двете изследвания включват над 600 терапевтично-наивни /нелекувани/ участници; 437 (68%) все още се проследяват на 7-та година. Около три четвърти са мъже, около 60% са от бялата раса, 30% са азиатци, а средната възраст е приблизително 40 години. Малко под 25% имат цироза на черния дроб.
 
Резултати
 • При анализа на резултатите, процентът на вирусна супресия (HBV ДНК <400 копия/мл) остава висок:
  • HBeAg отрицателни: 77% на 7-та година спрямо 81% на 6-та година;
  • HBeAg позитивни: 60% на 7-та година спрямо 63% на 6-та година.
 • При хората, останали на лечение, процентът на вирусна супресия на 7-та година е 99% и в двете проучвания.
 • Процентът на нормализиране на алат (ALT), е по-висок при HBeAg отрицателни пациенти:
  • HBeAg отрицателни: 65% на 7-та година в сравнение със 70% на 6-та година;
  • HBeAg положителни: 47% на 7-а година спрямо 51% на 6-та година.
 • При хората, останали на лечение, процентът на нормализиране на ALT на 7-та година е 84% в Проучване 102 и 74% в Проучване 103.
 • Процентът на серологичен отговор в Проучване 103 продължава да расте, като 55% имат загуба на HBeAg, а 40% - HBeAg сероконверсия на 7-та година.
 • Промени в повърхностния антиген на хепатит В (HBsAg) остават рядкост: 12%  загуба на HBsAg и 10% анти-HBs сероконверсия в Проучване 103 и 1 лице с потвърдена HBsAg загуба/сероконверсия на 240-та седмица в Проучване 102.
 • 4 души с откриваем вирусен товар са отговаряли на условията за генотипен анализ; не са установени точкови мутации и има само 1 случай на полиморфно изменение.
 • Тенофовир е безопасен и се понася добре.
 • През 7-та година няма нови нежелани реакции, свързани с лекарството.
 • При 2-ма души има проблеми, свързани с бъбреците – повишени серумен креатинин и фосфати – но няма нов пациент с креатининов клирънс <50 мл/мин.
 • Не са наблюдавани значими изменения в средната костна минерална плътност в тазобедрената става или поясните прешлени, както и системни тенденции в T-резултатите в периода между 4-та (когато започва DEXA сканиране) и 7-та години.

"Вирусологичният, биохимичният и серологичният отговори [на тенофовир] се запазват добре през 7-те години," заключават изследователите. "През 7-те години не е установена резистентност към [тенофовир]."

  
Референция: P Marcellin, EJ Gane, N Tsai, et al. Seven Years of Treatment with Tenofovir DF for Chronic Hepatitis B Virus Infection is Safe and Well Tolerated and Associated with Sustained Virological, Biochemical, and Serological Responses with no Detectable Resistance. 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2013). Washington, DC, November 1-5, 2013. Abstract 926.