Добавянето на витамин D към конвенционалната терапия с пегилиран интерферон плюс рибавирин при нелекувани преди това пациенти с хронична инфекция с генотип 1 значително подобрява нивата на постигнат SVR

Vitamin DДата: 16април 2010
Автори на проучването: S. Abu Mouch, Z. Fireman, J. Jarchovsky, N. Assy, Hepatology Unite, Internal Medicine B, Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, Faculty of Medicine, Technion, Haifa, Gastroenterology, Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, Liver Unit, Ziv Medical Center, Safed, Israel. *saif@hy.health.gov.il

Основа: Комбинираната терапия с пегилиран интерферон плюс рибавирин (Peg/RBV) се приема за стандарт при лечението на хроничен хепатит C (HCV). Трайният вирусологичен отговор (SVR) се постига при 40-50% от HCV пациентите с генотип 1, които не са били лекувани преди това. Витамин D е силен имуномодулатор, чието влияние върху постигнатия SVR при едно Peg/RBV лечение, е неясно.
 
Цел: Да се оцени дали добавянето на витамин D към конвенционалната Peg/RBV терапия може да подобри постигнатия траен вирусологичен отговор.
 
Методи: 58 пациенти с хронична HCV инфекция бяха рандомизирани в две групи (популация, подлежаща на лечение [intent-to-treat population]): 27 (лекувана група, възраст 47±11 години, индекс на телесна маса [BMI] 27±4, 50% мъже) получиха пегилиран интерферон алфа 2б (1.5 µg/kg веднъж седмично) плюс рибавирин (1000-1200 мг/дневно) заедно с витамин D3 (1000-4000 IU/дневно, нива в серума >32 ng/ml), и 31 (контролна група, възраст 49±7 години, BMI 24±3, 60% мъже) получиха същата терапия без добавен витамин D. HCV РНК беше измерен чрез RT-PCR (чувствителност, 50 IU/mL). Неоткриваемия HCV РНК на 12-та седмица и на 24-та седмица след края на лечението, се приемат като пълен EVR и SVR, респективно.

Резултати: Демографските, характеристиките на заболяването, етноса, началните биохимични параметри, и придържането на пациентите към режима на лечение (adherence to treatment) бяха подобни в двете групи. Групата на лечение имаше по-висок среден индекс на телесна маса (27±4 срещу 24±3; P<>F2: 55% срещу 18%, P< 0.001) в сравнение с контролната група. Всички освен един от лекуваните пациенти (96%) и 48% (15/31) от контролната група, бяха HCV-РНК негативни на 12-тата седмица от лечението (P< 0.0001). На 24-тата седмица седмица след края на лечението (SVR): 86% (13/15) от лекуваните пациенти и 41% (5/12) от контролната група бяха HCV РНК негативни (P< 0.001). Страничните ефекти бяха умерени и типични за лечението с пегилиран интерферон плюс рибавирин. Нямаше сериозни странични ефекти (serious adverse events - SAE).
 
Заключение: Добавянето на витамин D към конвенционалната терапия с пегилиран интерферон плюс рибавирин за нелекувани преди това пациенти с хронична инфекция с генотип 1, значително подобрява нивата на постигнат траен вирусологичен отговор (SVR).
 
 
Може да коментирате резюмето във форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C