Налични медикаменти за лечение на хепатит С в България

Снимка
хапчета
търговско именепатентно наименованиепроизводител
Maviret *глекапревир, пибрентасвирAbbVie
Viekira+Exvieraдасабувир,омбитасвир,паритапревир, ритонавирAbbVie
Vosevi*софосбувир,велпатасвир, воксилапревирGilead
Epclusa*софосбувир, велпатасвирGilead
Harvoniсофосбувир, ледипасвирGilead
Zepatierелбасвир, гразопревирMSD

Rebetol

Copegus

рибавирин (не се прилага самостоятелно; в комбинация с някой от останалите медикаменти)

MSD

Roche

* Пангенотипен режим.

Източник: Приложение 1, Позитивен лекарствен списък, Национална здравноосигурителна каса

Актуалност към 13.01.2020