Цели, които си поставя сдружение Хепактив

 
Цели
 
Сдружение ХепАктив е създадено в подкрепа на всички болни и преболедували от хепатит. За да може да изпълни тази задача, Сдружението набелязва няколко основни цели:
1. защита на правата и на социалните интереси на болните от хепатит и преболедувалите от хепатит;
2. подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора, болни от хепатит; осигуряване на взаимопомощ между болните от хепатит и преболедувалите от хепатит;
3. информиране за болестта хепатит, осигуряване на актуална и навременна информация за новостите в областта на хепатита;
4. запознаване на обществото с особеностите на заболяването, профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на болестта хепатит и проблемите на хората с болестта хепатит;
5. осъществяване   на контакти с подобни организации в страната и чужбина;
6. насочване на пациентите с хепатит към компетентни специалисти в областта и оказване на съдействие;
7. защита интересите и правата на болните от хепатит пред съответните държавни институции и органи;
8. предприемане на мерки за преодоляването на емоционалните последствия от болестта хепатит;
9. осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от хепатит;
10. осъществяване на проекти, които допринасят за социалното подпомагане, приобщаване и трудова реализация на преболедували и боледуващи от хепатит хора;
11. разработване на ефективни и активни мерки за пазара на труда, насочени към намаляване равнищата на безработицата сред боледувалите и боледуващите от хепатит;
12. осъществяване на превантивни мерки за борба с хепатита. 
 
Средства
 
За постигане на своите цели, Сдружение ХепАктив ще използва следните средства:
1. подпомагане и осъществяне на комуникацията между хората с болестта хепатит и държавните институции;
2. организиране и подпомагане на изследователски проекти в областта на лечението на болестта хепатит;
3. организиране на научни срещи, симпозиуми, конгреси, конференции, кампании и други мероприятия, спонсориране на издателска дейност в областта на профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на болестта хепатит, разпространение на информационни материали за болестта хепатит;
4. провеждане на образователни и информационни програми относно болестта хепатит; откриване на постоянни и временни информационни центрове в страната относно болестта хепатит; организиране на публични дискусии, пресконференции; провеждане на социално-помощна дейност и организиране на благотворителни акции за набиране на средства;
5. поддържане на контакти и сътрудничество със специализирани центрове във връзка с обмен на информация относно болестта хепатит и лицата, които страдат от тази болест; поддържане на контакти с компетентните органи за разрешаване на проблемите, свързани с болестта хепатит;
6. организиране и финансиране на други, позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.
7. стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на основната дейност, а именно: издателска и печатна дейност на материали, свързани с дейността на сдружението; разпространение на печатни издания; рекламна дейност, консултантска дейност; организиране на курсове, интернет сайтове и поддръжката им   и всяка друга дейност, незабранена от закона и устава на Сдружението.