Лекарства в процес на разработка: Телапревир (Telaprevir)

Автор: Alan Franciscus, Главен редактор
Дата: октомври 2010
 
Телапревир е НСV протеазен инхибитор, с приключени три клинични изпитания, фаза 3. Информацията в този лист факти дава само най-важните резултати, тъй като разполагаме с ограничени данни, които да коментираме. Важно е да се знае, че предоставените данни не ни дават информацията, която е необходима, за да схванем напълно ефикасността, безопасността и поносимостта на телапревир. Но информацията е добра отправна точка и ще актуализирам този лист факти с предоставянето на повече данни. Телапревир е бил даван в комбинация с пегилиран интерферон.
 
Забележка: HCSP е разработила отделни лист факти за телапревир и боцепревир, тъй като изследванията не са от типа “head-to-head”, т.е. те не правят пряко сравнение на лекарствата. Освен това трудно е да се сравнят резултатите от изследванията, тъй като клиничните изпитания използват различни критерии като например разликите в ръководните правила за отговора в процеса на лечение, като “въвеждаща[встъпителна] (lead-in) фаза” срещу “липса на встъпителна фаза”, различни марки пегилиран интерферон и различни периоди на продължителност на лечението.
 
1 ADVANCE
 
Изследването ADVANCE включва 1,095 терапевтично-наивни (никога нелекувани) пациенти с НСV, генотип 1. Двадесет на сто от пациентите в изследването са афро-американци, черни, испанци и латино и 20% са били с напреднала фиброза или цироза. Лечението се е ръководило от типа отговор на лекарствата при включено лечение, (даден в самия процес на лечение). Липсва встъпителна фаза - тройната комбинация от телапревир, пегилиран интерферон и рибавирин започва още на първия ден.
 
Изследването има три групи. Различните групи и процентите* на траен вирусологичен отговор (SVR) са дадени по-долу:
·        Група 12 седмици с телапревир: 12 седмици на телапревир, пегилиран интерферон и рибавирин, последвани от още 12 или 36 седмици пегилиран интерферон и рибавирин (без телапревир) в зависимост от отговора при включено лечение;     SVR = 75%
·        Група 8 седмици с телапревир: 8 седмици на телапревир, пегилиран интерферон и рибавирин, последвани от още 16 или 40 седмици пегилиран интерферон и рибавирин (без телапревир) в зависимост от отговора при включено лечение;      SVR = 69%
·        Група на стандартно лечение (Standard of Care): 48 седмици на пегилиран интерферон плюс рибавирин; SVR = 44%.
 
Забележка: отговорът при включено лечение се е ръководил от следните правила:
·        Лицата с неоткриваема (<25 IU/mL) НСV РНК (вирусен товар) на 4-та и 12-та седмица са лекувани общо 24 седмици;
·        Пациентите, които не са били с неоткриваема НСV РНК на 4-та или 12-та седмица, но до 24-та седмица са били с неоткриваема НСV РНК са лекувани общо 48 седмици.
 
1 ILLUMINATE
 
Изследването включва 540 терапевтично-наивни (никога нелекувани) пациенти с НСV, генотип 1. Целта му е да се установи дали има полза от удължаване общата продължителност на лечението от 24 седмици на 48 седмици.
 
В изследването не е разрешено използването на средства, стимулиращи еритропоезата - erythropoiesis - (Epogen/Procrit).
 
Общ SVR
 
·        SVR = 72% - пациенти, получили тройна комбинация от телапревир, пегилиран интерферон и рибавирин.
 
Изследването е било ръководено от отговора - пациентите, които са били НСV РНК отрицателни на 4 и 12 седмица от лечението, на 20-та седмица от лечението са били рандомизирани да получат лечение с обща продължителност от или 24 седмици, или от 48 седмици.
 
Според данните от това изследване, няма видима полза от удължаване продължителността на лечението от 24 седмици на 48 седмици при терапевтично-наивни пациенти с НСV генотип 1.
 
1REALIZE
 
Изследването REALIZE включва пациенти с НСV генотип 1, без SVR от предишно лечение - 354 пациенти с рецидив, 124 частично отговорили и 184 с нулев отговор.* Единствената информация, предоставена за пациентите е, че 89% са имали висок НСV РНК вирусен товар (по-висок или равен на 800,000 IU/mL) и 26% от пациентите са имали цироза - и двете се смятат за лоши предиктори на терапевтичния отговор. Всички пациенти са били с НСV генотип 1, разпределени по равно между подтипове 1а и 1б.
 
В изследването не е разрешено използването на средства за стимулиране на еритропоеза (Epogen/Procrit).
 
Като цяло, 65% от групите с включен телапревир, са постигнали SVR в сравнение със 17% в групите на стандартно лечение - пегилиран интерферон плюс рибавирин - без телапревир. Процентите на SVR на групите с телапревир срещу групите със стандартно лечение според типа на пациентите без SVR от предишно лечение, са дадени по-долу:
 
Страничните ефекти и при трите клинични изпитания са сходни във всички терапевтични групи. И процентите на прекратено лечение са също сходни за всички групи в трите изследвания, включително и за групите без телапревир.
 
Vertex заявяват, че ще приключат с процедурата по кандидатстване за получаване на маркетингово одобрение от Агенцията по храни и лекарства (FDA) до края на 2010 г. Предполага се, че FDA ще одобри тройната комбинация от телапревир, пегилиран интерферон и рибавирин през 2011-2012 г.
 
* Дефиниции:
 
Траен вирусологичен отговор (SVR): дефинира се като неоткриваема НСV РНК (вирусен товар) 24 седмици след приема на последната доза от лекарството.
 
Лице с рецидив (relapser): лице с неоткриваем вирусен товар след най-малко 42 седмици лечение, но на когото вирусният товар става отново откриваем по време на 24-седмичното проследяване.
 
Частично отговорил /респондент/ (partial responder): лице, постигнало на 12-та седмица най-малко 2 log 10 намаление на НСV РНК (вирусния товар), което никога не е достигнало неоткриваема НСV РНК на 24-та седмица от лечението.
 
Лице с нулев отговор/нулев респондент (null responder): човек, който е постигнал по-малко от 2 log10 намаление на НСV РНК до 12-та седмица.
 
Пример: 2 log спад = 15,000,000 IU/mL до 150,000 IU/mL; вирусен товар, който започва от 15,000,000 IU/mL и не намалява до 150,000 IU/mL или по-ниско.
 
1 Тройна комбинация (телапревир, пегилиран интерферон, рибавирин). Телапревир не е даван за повече от 12 седмици. 
 
Тип на лицата без SVR при предходно лечение
Групи с телапревир
Групи на стандартно лечение
Лица с рецидив
86% SVR
24%
Частично отговорили
57% SVR
15%
Нулеви респонденти
31% SVR
5%
 
РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА СПРАВКА
 
Резюме - най-важни резултати:
·        И трите изследвания включват терапия, водена от отговора при включено лечение.
·        Страничните ефекти са сходни във всички терапевтични групи, включително и тези, които не са приемали телапревир.
·        Телапревир (в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин) е бил даван само в продължение на 8 до 12 седмици, с последващо лечение от пегилиран интерферон и рибавирин.
·        Терапевтично-наивните пациенти са изкарали целия курс на лечение, вариращ от 24 седмици до 48 седмици.
·        Пациентите, лекувани повторно с телапревир, пегилиран интерферон плюс рибавирин, са били лекувани с обща продължителност на лечението от 48 седмици.
 
Терапевтично-наивни (нелекувани до тогава) пациенти:
·        Всички групи, получили телапревир плюс пегилиран интерферон и рибавирин
- Процент на SVR или излекуване от 69% до 75%
 
Терапевтично-опитни (без SVR на предходно лечение с пегилиран/рибавирин):
·        Всички групи, получили телапревир плюс пегилиран интерферон и рибавирин
- Процент на SVR или излекуване от 31% до 86% (в зависимост от вида на предходния отговор)
 
Източник: комюнике на компанията
 
 
Може да коментирате лист-факта във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C