Термини за отговор на лечението

Дата: декември 2008 г.

Автор: Alan Franciscus

 

По-долу са дефинициите за термините, които се използват за различни маркери за отговора на лечението. Тези маркери се използват за специфични точки от време преди, по време, и в края на лечението. 

  • Базов HCV RNA (Вирусен Товар): Измерването на HCV RNA (вирусния товар) преди започването на лечението. Базовият HCV RNA преди лечението, се използва за да се сравнява и измерва различни маркери по време на лечението. 
  • Свръх Вирусологичен Отговор (Ultra Virological Response - UVR): Отрицателен HCV RNA (вирусен товар) на 2-рата седмица след началото на лечението. Свръх вирусологичния отговор е силно предсказващ фактор за постигане на траен вирусологичен отговор (SVR). Основно се използва при научни изследвания и като цяло не се използва в нормалната клинична практика. 
  • Бърз Вирусологичен Отговор (RapidVirologicalResponse - RVR): Отрицателен HCV RNA (вирусен товар) на 4-тата седмица след началото на лечението. Клиничните изпитвания са открили, че RVR е силно предсказващ фактор за постигане на SVR. Въпреки това, той е по-неподходящ за предсказване на това кой пациент няма да постигне SVR. RVR се използва главно при научни изследвания, но започва да се използва и в общата клинична практика.
  • Ранен Вирусологичен Отговор (Early Virological Response - EVR): Спадане на HCV RNA (вирусния товар) с 99% (2 лога), или отрицателен HCV RNA, на 12-тата седмица след началото на лечението. Ако някой не постигне тези стойности, има само около 3% шанс да постигне SVR. Това е широко установен критерий, който се използва, за да се прецени дали лечението трябва да продължи, или да бъде спряно. Пълният ранен вирусологичен отговор (complete EVR - cEVR) се дефинира като неоткриваем HCV RNA (вирусен товар) на 12-тата седмица от началото на лечението, което съответно означава, че пациента има по-голям шанс да постигне SVR. 
  • Отговор в Края на Лечението (End of Treatment Response - EOT): Отрицателен HCV RNA (вирусен товар) в края на лечението. Това измерване е силно предсказващ фактор за постигане на SVR. 
  • Траен Вирусологичен Отговор (Sustained Virological Response - SVR):
    • SVR24: Продължаваща липса на откриваем HCV RNA (отрицателен HCV RNA) на 24-тата седмица след спирането на лечението. Според все още продължаващи научни изследвания, когато даден пациент постигне SVR24, има 99% шанс вируса да е елиминиран напълно от тялото.
    • SVR12: Продължаваща липса на откриваем HCV RNA (отрицателен HCV RNA) на 12-тата седмица след спирането на лечението. Този термин за отговора от лечението се измерва, за да се направи сравнение с резултата от него и от стойността на HCV RNA на 24-тата седмица (SVR24) след края на лечението, за да се предвиди дали ще се постигне SVR.

Източник: Treatment Response Terms

 
Може да коментирате темата тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2088.0.