Директно действащите лекарства Данопревир (Danoprevir) плюс RG7128 потискат (супресират) HCV без интерферон

Автор: Liz Highleyman
Дата: 22 октомври 2010
 
Резюме: Резултатите от проучването INFORM-1, което оценява 2 експериментални препарата, насочени към различни етапи от жизнения цикъл на вируса на хепатит С (НСV), показват, че комбинация от директно действащи лекарства може да потисне репликацията на вируса, без интерферон или рибавирин. Както е описано в онлайн броя на The Lancet от 14 октомври 2010 г. в това 14-дневно проучване протеазният HCV инхибитор  danoprevir (RG7227 или ITMN-191) плюс полимеразният инхибитор RG7128 са довели до намаляване на HCV РНК с около 5 logs (лога), както при терапевтично-наивни, така и при лекувани преди това пациенти, като не са предизвикали сериозни странични ефекти (нежелани лекарствени реакции).
 
Стандартната терапия за хроничен хепатит C, състояща се от пегилиран интерферон (Pegasys или PegIntron) плюс рибавирин приемани в продължение на 48 седмици, лекува само около половината от хората с трудния за лечение генотип 1 на HCV. Освен това, този режим може да предизвика сериозни нежелани лекарствени реакции, което принуждава много пациенти да прекратят лечението преждевременно
 
Директно действащите вещества, включително протеазни и полимеразни инхибитори на НСV, са насочени директно към вируса, а не към стимулиране на имунната система като интерферона, и поради това могат да се понасят по-добре. Повече от тези перорални средства до сега са били проучвани по един в комбинация с пегилиран интерферон и/или рибавирин, което позволява и по-кратък курс на лечение. Но в идеалния случай, хората с НСV и лекуващите ги се надяват за такава терапевтична схема, която въобще не изисква интерферон. 
 
INFORM-1 е първото клинично проучване за оценка на комбинация от директно действащи агенти без интерферон. Edward Gane от Auckland Clinical Studies в Нова Зеландия е оценявал безопасността, поносимостта и антивирусното действие на един изцяло перорален режим (схема), съставен от HCV NS3/4A протеазния инхибитор danoprevir плюс  цитозин нуклеозиден полимеразен инхибитор RG7128 - и двата разработвани от Roche.
 
Общо 88 пациенти с хроничен хепатит С, генотип 1, от 6 центъра в Нова Зеландия и Австралия са били рандомизирани в 7 групи за лечение, които са получавали различни комбинации от данопревир (100 или 200 мг на всеки 8 часа, или 600 мг или 900 мг два пъти дневно), RG7128 (500 или 1000 мг два пъти на ден), и плацебо за период до 13 дни. Общо 74 души са били определени за проучване на лекарствата, а 14 са били на плацебо.
 
Терапевтично-наивните пациенти са получавали покачващи се дози, докато неотговорилите на предходна стандартна терапия са били включени в групи с по-висока доза данопревир. (Едно предишно проучване показва, че данопревир действа по-добре, ако е  подсилен с ниска доза ритонавир (ritonavir) [Norvir], но той не е използван в това проучване.)
 
След 14-дневен период на рандомизирано проучване, всички участници са започнали стандартна терапия с пегилиран интерферон плюс рибавирин.
 
Основният резултат са били промените във вирусния товар на HCV РНК от началото (изходното положение) до 14-ия ден при пациентите, които са получили комбинирана терапия в продължение на 13 дни. В анализа са включени всички участници, които са завършили лечението.
 
Резултати
Средното понижение на HCV РНК от началото до 14-тия ден варира от 3.7 до 5.2 log IU/mL в групата, която е получавала комбинирано лечение с danoprevir/RG7128 в продължение на 13 дни.
При терапевтично-наивните пациенти, които са получавали най-високи дози и от двете лекарства (900 мг данопревир два пъти дневно плюс 1000 мг RG7128), средното понижение на HCV РНК на 14-ия ден е 5.1 log IU/mL.
При нулевите респонденти (при предишно лечение), получавали същите дози от двете лекарства, средният спад е сходен - 4.9 log IU/mL.
При  третираните с плацебо HCV РНК е спаднала средно само с 0.1 log IU/mL.
Пониженията на вирусния товар са сходни за пациентите с HCV генотипи 1a и 1b (4.8 и 5.1 log IU/mL, съответно).
В групите с най-висока доза 5 от 8 терапевтично-наивни пациенти и 2 от 8 нулеви респонденти от предишно лечение, са постигнали неоткриваема HCV РНК (< 15 IU/mL).
Като цяло комбинацията данопревир плюс RG7128 се е понасяла добре.
Няма участници с прекратено лечение или намаляване на лекарствените дози поради съображения за безопасност.
Не са наблюдавани сериозни или тежки нежелани реакции, свързани с лечението, нито пък изменения от 3-та или 4-та степен в лабораторните показатели.
Не са установени данни за дължаща се на лечението резистентност както към данопревир, така и към  RG7128.
 
Въз основа на тези констатации учените заявяват: "Тази перорална комбинация на нуклеозиден аналогов полимеразен инхибитор и протеазен инхибитор дава надежди за лечение на хроничен НСV без участието на интерферон."

Те отбелязват, че комбинираните лекарства в INFORM-1 се намират все още в Фаза 1 на разработка, за разлика от традиционния път на разработване, при който изпитванията на една комбинирана терапия се задържат, докато всяко лекарство поотделно достигне по-късен етап от разработката си, или бъде одобрено. 

данопревир следва бъде доразвита и може да се окаже един осъществим изцяло перорален режим без интерферон за пациенти с хронична НСV инфекция," заключават авторите. "Вече има публикувани обещаващи резултати за използване на антивирусните препарати с директно действие като монотерапия. Обаче, лечението на пациенти с изцяло перорална комбинация от две директно-действащи антивирусни лекарства без интерферон, която оценяваме в нашето проучване, бележи голяма промяна в бъдещето управление на HCV инфекцията и най-големия напредък в лечението на болестта за последните две десетилетия." 
Изследователите са от: Auckland Clinical Studies, Auckland, New Zealand; The Alfred Hospital, Melbourne, Victoria, Australia; Christchurch Clinical Studies, Christchurch, New Zealand; Austin Hospital, Heidelberg, Victoria, Australia; Royal Adelaide Hospital, Adelaide, South Austraila, Australia; Roche Palo Alto, Palo Alto, CA; Pharmasset, Princeton, NJ; Intermune, Brisbane, CA.
 
Референция
EJ Gane, SK Roberts, CA Stedman, and others (INFORM-1 study team). Oral combination therapy with a nucleoside polymerase inhibitor (RG7128) and danoprevir for chronic hepatitis C genotype 1 infection (INFORM-1): a randomised, double-blind, placebo-controlled, dose-escalation trial. Lancet (Abstract). October 14, 2010 (Epub ahead of print).
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C