Ефективността и безопасността на тенофовир в клинична практика в реалния живот

Автор: Liz Highleyman
Дата: 23 ноември 2010
 
РЕЗЮМЕ: Tenofovir (Viread) предизвиква добра супресия на вируса на хепатит В (HBV) както при нуклеозидно/нуклеотидно-наивни, така и при терапевтично-опитни пациенти в рутинната клинична практика, което показва, че резултатите от клиничните изпитания се потвърждават и в реалния живот, според констатациите, представени на състоялата се наскоро Среща по проблемите на черния дроб, организирана от Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD 2010) в Бостън. Нещо повече, повечето реципиенти на тенофовир не показват признаци на бъбречна токсичност, дори и при липсата на редовен скрининг и изключване на рисковите пациенти.

Pietro Lampertico от Universita degli Studi di Milano и колеги са провели ретроспективно/проспективно кохортно проучване в 17 центрове в Италия, в което участват 737 пациенти с хроничен хепатит B, започващи прием на tenofovir.
 
Три четвърти са мъже, средната възраст е 56 години, а 77% са отрицателни за “е” антиген на хепатит В (HBeAg). Не са допуснати лица с ХИВ ко-инфекция. Около 40% са били с чернодробна цироза, а 9% са имали хепатоцелуларен карцином.
Участниците са били или на монотерапия с тенофовир (27%) или комбинирана терапия (72%), предимно с lamivudine (Epivir-HBV). Близо една трета (30%) са били лекувани преди това с интерферон, а 71% са използвали преди това нуклеозидни/нуклеотидни аналози или са показали резистентност към тези лекарства; останалите 29% са били нуклеозидно/нуклеотидно-наивни (нелекувани). 14% от пациентите са започнали с по-ниска доза тенофовир поради намален креатининов клирънс - знак за нарушена бъбречна функция.
 
Пациентите са проследявани за период средно от 16 месеца (от 0 до 52 месеца). Изследователите са измерили вирусния товар НВV ДНК и са следили за нежелани реакции с акцент върху нарушена функция на бъбреците (дисфункция), тъй като е известно, че тенофовир причинява увреждане на бъбреците в една малка част от пациентите.
 
Резултати
При нуклеозидно/нуклеотидно-наивните пациенти (средно изходно вирусно натоварване от 5.9 log IU/mL), процентите на вирусологичен отговор, или неоткриваема HBV ДНК, са както следва:
-         12-та седмица: 37%;
-         24-та седмица: 66%;
-         36-та седмица: 72%;
-         48-а седмица: 89%.
Времето, необходимо за постигане на неоткриваем HBV, зависи значително от входния вирусен товар.
На 48-та седмица 17 пациенти са имали само частичен вирусологичен отговор, със средно 2.5 log IU/mL остатъчна виремия.
При нуклеозидно/нуклеотидно-опитните или резистентни пациенти вирусният товар остава неоткриваем при тези от тях, които са преминали от адефовир (Hepsera) към тенофовир.
HBV ДНК е станала неоткриваема в 74% от пациентите в процес на (със съществуваща) HBV репликация поради резистентност на изходното ниво (средна HBV ДНК 4.1 log IU/mL), независимо от лечебната стратегия.
В обобщена оценка на безопасността 3% от пациентите са имали увеличение на серумния креатинин по-голямо от 0.3 mg/dL, и < 1% са били с увеличение над 0.5 mg/dL, в сравнение с изходните нива.
8% от пациентите имат спад на фосфорните нива в кръвта под 2.3 mg/dL, още един знак за увреждане на бъбреците.
37% са имали спад в абсорбирането на пикочния фосфат (оценено по приблизителния TmPI/GFR) под 0.7 mmol/L.
Повечето от тези пациенти, обаче, са с продължителна предходна експозиция на адефовир, което също може да предизвика бъбречна дисфункция.
6% от пациентите са намалили дозата на тенофовира поради влошен креатининов клирънс.
Повечето пациенти в тази група са били над 60-годишна възраст, с предшестваща експозиция на адефовир, приемали са други потенциално нефротоксични (бъбречно-токсични) медикаменти, и/или са имали други заболявания, свързани с лоша бъбречна функция.

Изследователите са от: 1st Division of Gastroenterology, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italy; Gastroenterology Division, University of Ankara Medical School, Ankara, Turkey; Hospital General Universitario Valle Hberon and Ciberehd, Barcelona, Spain; 2nd Dept. of Internal Medicine, Hippokration Hospital, Athens, Athens, Greece; SC Epatologia e Gastroenterologia, Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano, Italy; Servizio Malattie Epatiche e Infettive, Humanitas Gavazzeni, Bergamo, Italy; UO Epatologia, Ospedale di Treviglio, Treviglio, Italy; S.C. Medicina Generale, Ospedale A. Manzoni, Lecco, Italy; Gastroenterology Unit, Liver and Lung Transplantation Center, Ospedali Riuniti di Bergamo, Bergamo, Italy; Unita Operativa di Medicina, Servizio di Epatologia, Ospedale Sant' Anna, Como, Italy; Unita Operativa di Gastroenterologia, Fondazione Poliambulanza, Ospedale S.Orsola, Brescia, Italy; Clinic of Infectious Diseases, Universita di Foggia, Foggia, Italy; I and II Div. Infectious Diseases, Ospedale Luigi Sacco, Milano, Italy; Liver Center, Clinica Medica, Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Università Milano Bicocca, Monza, Italy; UO Gastroenterologia, Ospedale Valduce, Como, Italy; Infectious Diseases, Ospedali Riuniti di Bergamo, Begamo, Italy. 

Референция
P Lampertico, M Vigano, C Yurdaydin, and others. Effectiveness and safety of Tenofovir disoproxil fumarate in field practice: a multicenter European cohort study of 737 patients with chronic hepatitis B. 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2010). Boston, October 29-November 2, 2010. Abstract 369.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C