Телапревир и боцепревир подобряват процента на траен отговор при пациенти с ХИВ/НСV коинфекция

Автор: Liz Highleyman
Дата: 7 март 2012
 
Добавянето на първо поколение HCV протеазен инхибитор към пегилиран интерферон/ рибавирин увеличава значително вероятността от траен вирусологичен отговор на 12-та седмица при пациенти, коинфектирани с ХИВ/НСV, съобщиха изследователи във вторник по време на 19-та Конференция по ретровируси и опортюнистични инфекции (CROI 2012) в Сиатъл.
 
Одобряването на първите директно действащи лекарства за хепатит С през миналата година постави начало на нова ера в лечението. Протеазните инхибитори на HCV телапревир (Incivek) и боцепревир (Victrelis), в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин, са лицензирани само за пациенти с НСV моноинфекция. В ход са, обаче, проучвания на популацията, коинфектирана с ХИВ/НСV - една група, която спешно се нуждае от по-добри терапевтични опции.
 
Телапревир
Дъглас Дитерик (Douglas Dieterich) от Mount Sinai School of Medicine представи най-новите резултати от Проучване 110, едно изпитване, Фаза 2, в което тества телапревир в комбинация с пегилиран интерферон/рибавирин при нелекувани преди това коинфектирани пациенти с трудния за лечение НСV генотип 1. Първоначалните данни бяха представени миналата година на CROI и проследени по-нататък по време на Срещата по проблемите на черния дроб на AASLD миналата есен.
Проучването се състои от 2 части. Част A включва 13 коинфектирани участници, при които броят на CD4 T-клетките е най-малко 500 клетки/мм3 и все още не приемат антиретровирусна терапия (ART). Част Б включва 47 човека на ART (антиретровирусна терапия); 24 приемат ефавиренц (Sustiva) плюс тенофовир (Viread) и емтрицитабин (Emtriva), а 23 вземат бустиран с ритонавир атазанавир (Reyataz) с ламивудин (Epivir) или емтрицитабин.
 
Повечето от участниците са мъже, средната възраст е около 45 години. Част A включва по-висок процент пациенти от черната раса (една група, която също не отговаря на интерферон-базирана терапия). Около половината пациенти в Част А и 75% в Част Б имат HCV генотип 1a, а останалите - 1b. Повечето имат високо изходно ниво на вирусния товар на НСV, около 10% имат напреднала чернодробна фиброза или цироза. Средният брой на CD4 в Част А и Част Б е приблизително 600 и 500 клетки/мм3, съответно; пациентите на ART имат супресирана HIV РНК под 50 копия/мл.
 
И в двете части на проучването участниците са били рандомизирани да получават или телапревир, или плацебо, в комбинация с 180 мкг/седмично пегилиран интерферон алфа-2a (Pegasys) плюс рибавирин. Тройната терапия е продължила 12 седмици, последвана само от пегилиран интерферон/рибавирин до края на 48-та седмица.
 
Пациентите, лекувани с атазанавир са получавали обичайната доза телапревир от 750 мг 3-пъти-дневно; за да компенсират лекарствено взаимодействие, което понижава нивото на телапревир, пациентите, приемащи ефавиренц, увеличават дозата до 1125 мг 3-пъти-дневно.
 
На 12-та седмица след края на терапията Dieterich съобщава процентите на траен вирусологичен отговор или продължаващ неоткриваем вирусен товар, известни като SVR12. Тези проценти са добър предиктор на SVR на 24-та седмица, който отговор обикновено се приема за излекуване.
 
Резултати
 
 • 2 пациенти (5%) в групата на тройна терапия и 7 (32%) от приемащите само пегилиран интерферон/рибавирин са преустановили лечението преждевременно поради лош ранен отговор, в съответствие с предварително дефинираните правила за “безполезност”.
 • Като цяло, 74% от пациентите, приемащи телапревир, са постигнали SVR12, в сравнение с едва 45% от пациентите, приемащи само пегилиран интерферон/ рибавирин.
 • При участниците, които не са приемали ART в Част A, процентите на SVR12 са 71% и 33%, съответно.
 • При схема на лечение (режим) ART, 69% от използвалите комбинацията с ефавиренц и 80% от използвалите бустиран атазанавир са постигнали SVR12 с телапревир, в сравнение с 50% и за двете схеми само с пегилиран интерферон/ рибавирин.
 • При 1 реципиент на телапревир (3%) и 2-а реципиенти на плацебо (15%) е наблюдаван НСV рецидив след края на терапията.
 • При 3-ма пациенти на комбинация с телапревир е имало пробив на HCV РНК по време на лечението.
 • При нито един участник няма данни за ребаунд на вирусния товар на ХИВ.
 • Абсолютния брой на CD4 клетките пада и в двете групи (известен ефект на интерферона) но процентите на CD4 клетките не се променят.
 • Хората, приемали телапревир, са имали повече странични ефекти като цяло отколкото приемалите само пегилиран интерферон/рибавирин.
 • 3 пациенти на телапревир, но нито един от контролната група, са прекратили преждевременно лечението поради нежелани реакции.
 • Нежеланите реакции, срещащи се поне с 10% по-често сред реципиентите на телапревир в сравнение с реципиентите на плацебо, включват:
  • Пруритус или сърбеж (39% срещу 9%);
  • Главоболие (37% срещу 27%);
  • Гадене (34% срещу 23%);
  • Кожен обрив (34% срещу 23%);
  • Температура (21% срещу 9%);
  • Депресия (21% срещу 9%).
 • Безсъние и загуба на тегло са по-чести в контролната група.
 • В нито една от групите няма пациенти с тежък обрив.
 • Анемията се среща еднакво често и в двете групи (18%).
 
"При хронични пациенти с генотип 1, лекувани с комбинираната терапия с телапревир се наблюдават по-високи проценти на SVR12," заключават изследователите. "Като цяло профилът на безопасност и поносимост е сравним с този, наблюдаван преди това при пациентите с хронична НСV генотип 1 моноинфекция."
 
Боцепревир
 
Марк Сулковски (Mark Sulkowski) от Johns Hopkins представи данни от тройна терапия с боцепревир при пациенти, коинфектирани с ХИВ/HCV. По-ранни данни бяха представени на миналогодишната среща на Американското дружество по инфекциозни болести [Infectious Diseases Society of America (IDSA)].
 
В това проучване, Фаза 2, 100 нелекувани преди това участници, коинфектирани с HCV генотип 1 са били рандомизирани да получават 800 м 3-пъти-дневно боцепревир или плацебо плюс 1.5 мкг/кг/седмично пегилиран интерферон алфа-2b (PegIntron) и адаптиран спрямо теглото рибавирин; 2 души са отпаднали преди да получат изследваните лекарства.
 
Всички участници започват с 4-седмичен встъпителен период само от пегилиран интерферон/рибавирин, последван от тройна терапия в продължение на още 44 седмици. И тук също хората с лош ранен отговор се прекъснали лечението според предварително определени правила за “безполезност”.
 
Всички пациенти в това проучване са приемали ART и са имали стабилен неоткриваем вирусен товар на ХИВ. Въз основа на предишни проучвания за лекарствени взаимодействия, те са били ограничени до схеми, съдържащи бустиран ХИВ протеазен инхибитор плюс 2 нуклеозидни/нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза. По-нататъшният анализ наскоро разкри, че комбинирането на боцепревир с бустирани протеазни инхибитори на ХИВ може да намали нивата на лекарствата, което потенциално позволява ребаунд на ХИВ или НСV.
 
И тук повечето участници (около 70%) са били мъже, а средната възраст - 44 години; 65% са имали HCV генотип 1a, останалите - 1b. Повечето са имали високи изходни нива на HCV РНК, а около 5% са имали цироза. Средният брой на CD4 е бил около 580 клетки/мм3.
 
Резултати
 
 • 3 месеца след приключване на лечението 61% от участниците в групата с боцепревир са постигнали SVR12, в сравнение със само 27% в групата с плацебо - една разлика от 34%.
 • Има 2 случая на рецидив след завършване на лечението в групата с тройна терапия и 1 в контролната група.
 • При 3 пациенти, приемащи боцепревир и при 4 приемащи само пегилиран интерферон/рибавирин има ребаунд на ХИВ вирусен товар.
 • И тук абсолютният брой на CD4 клетките counts (но не и процентите на CD4) пада и в двете групи.
 • 7 души (21%), вземали боцепревир и 11 души (17%), приемали само пегилиран интерферон/рибавирин са имали сериозни нежелани реакции.
 • В сравнение с реципиентите на плацебо, вероятността от нежелани реакции, като изброените по-долу, е поне с 10% по-висока при реципиентите на боцепревир:
  • Анемия (41% срещу 26%);
  • Температура (36% срещу 21%);
  • Слабост (34% срещу 24%);
  • Загуба на апетит (34% срещу 18%);
  • Диария (28% срещу 18%);
  • Повръщане (28% срещу 15%);
  • Дисгеузия или необичайни вкусови усещания (28% срещу 15%);
  • Неутропения (19% срещу 6%).
 • Грипоподобни симптоми се срещат по-често в контролната група.
 
"Коинфектираните с HCV-ХИВ пациенти, които не са лекувани преди това, са с по-висок процент на отговор на НСV с боцепревир," заключават изследователите. "Предварителните данни за безопасност на боцепревир/пегилиран интерферон/ рибавирин при коинфектирани пациенти са съвместими с тези, наблюдавани при [HCV] моноинфектирани пациенти."
 
На пресконференция за обсъждане на резултатите Сулковски заяви, че най-новите данни, взети заедно, са "наистина много обнадеждаващи," което предполага, че тройна терапия с HCV протеазен инхибитор може да бъде една важна възможност за коинфектираните пациенти.
 
Сходството в процентите на пробива на ХИВ в групите на боцепревир и плацебо повдига въпроса за клиничното значение на наскоро обявените констатации за лекарствените взаимодействия. Но в съобщение за пресата, описващо констатациите за SVR12, Merck казват, че "не препоръчват едновременното приложение на [боцепревир] и бустирани с ритонавир протеазни инхибитори на ХИВ."
 
[Марк Сулковски обсъжда  последствията от лекарственото взаимодействие между боцепревир-антиретровирусни медикаменти на пресконференцията на CROI, Сиатъл, 6 март, 2012]
 
Референции
 1. D Dieterich, V Soriano, K Sherman, et al. Telaprevir in Combination with Pegylated Interferon-alfa-2a + Ribavirin in HCV/HIV-coinfected Patients: A 24-Week Treatment Interim Analysis. 19th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2012). Seattle, WA. March 5-8, 2012. Abstract 46.
 2. M Sulkowski, S Pol, C Cooper, et al. Boceprevir + Pegylated Interferon + Ribavirin for the Treatment of HCV/HIV-coinfected Patients: End of Treatment (Week 48) Interim Results. 19th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2012). Seattle, WA. March 5-8, 2012. Abstract 47.
 
Други източници
 1. Vertex Pharmaceuticals. Data from Phase 2 Study of an Incivek Combination Regimen Showed 74% of People Co-Infected with Hepatitis C and HIV Had Undetectable Hepatitis C Virus 12 Weeks After Treatment Ended (SVR12). Press release. March 6, 2012.
 2. Merck. Results from Investigational Studies with Victrelis (boceprevir) Presented at the Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections to Understand Potential Use in Patients Coinfected with Chronic Hepatitis C and HIV-1. Press release. March 6, 2012.

 

Източник: Telaprevir and Boceprevir Improve Sustained Response Rates in HIV/HCV Coinfected Patients

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C